Променят Закона за горите за по-бързо изграждане на ски писти, лифтове и влекове

Поглед към "Стената" на Пампорово

Поглед към „Стената“ на Пампорово

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите е внесен в Народното събрание от 8 депутати. Предложените текстове в него дават право на строеж на ски писти, както и реконструкция на съществуващи, без промяна на предназначението на поземлените имоти в горските територии. За целта в чл. 54, ал. 1, т.6 е вмъкнат текста, който дава разрешение за изграждане на ски писти по облекчен ред.

В досегашния вариант на Закона за горите чл. 73, ал.1 изискваше изграждането на стълбове за лифтове и влекове, както и на ски писти да минава първо през промяна на статута на позелмените имоти, които се намират в горски територии.

Проектозаконът отменя още #79, ал. 3, според която преди да се разреши изграждането на ски писти в срок от 6 месеца директорите на регионалните дирекции по горите трябва да възложат изработването на областните планове за развитие на горските територии.
В мотивите към проектоказона вносителите посочват, че е необходимо въвеждането на правен режим за създаване на нови и разширение на съществуващи ски писти предвид нарастващата роля на зимния туризъм в България. Досега изграждането на писти и влекове е можело да става след промяна на статута на имотите от поземлени в урбанизирани. „Налице е целенасочена рестрикция към изграждането на туристическа и спортна инфраструктура в земите и горите от горския фонд“, пише в мотивите. Посочва се още, че след въвеждането на тази законова „спирачка“ няма изградено нито едно съоръжение за зимен спорт.
Приемането на този законопроект ще облекчи изграждането на нов лифт над Банско, заради който проект протестите у нас не стихват от края на миналата година до днес.

 

 

Leave a Comment