Наш евродепутат участва в специална комисия за хербицида Раундъп

В срок от девет месеца новосъздадената група трябва да се произнесе дали 5-годишното разрешение за употреба на най-разпространения пестицид не крие рискове за хората

Момчил НековЕвропейският парламент създаде специална комисия, която ще разгледа процедурата на ЕС за употребата на пестициди. Решението на Парламента е вследствие загрижеността на евродепутатите по отношение на оценката на риска от употребата на глифозат в ЕС. Хербицидът се предлага под търговското наименование Раундъп, Глифор и други.

В специалната комисия влизат 30 членове, като единственият българин в нея е евродепутатът от групата на социалистите и демократите Момчил Неков. Той е член на парламентарната комисията по „Земеделие и развитие на селските региони“ в Европарламента. Комисията ще разгледа процедурата на ЕС за даването на разрешения за употреба на пестициди.

Създаването й идва в отговор на изразените опасения от страна на евродепутатите относно риска от хербицидната субстанция глифозат. Лицензът за неговото разпространение в ЕС беше подновен от държавите членки за петгодишен период през ноември миналата година.

Специалната комисия ще има задача да оцени процедурата за даването на разрешения за употреба на пестициди в ЕС; потенциални пропуски в начина, по който е направена научната оценка на въздействието на тези вещества и одобрението за тяхната употреба;        ролята на Европейската комисия при подновяването на лиценза за глифозат; възможни конфликти на интереси в процедурата за одобрение; ролята на агенциите на ЕС и дали те разполагат с достатъчно човешки и финансови ресурси за изпълнението на техните задължения.

Срокът, за който се формира специалната комисия е девет месеца след първото й заседание. Тя ще изготви окончателен доклад за своите фактически констатации и препоръки, които ще бъдат одобрени от Парламента в пленарна зала.

За какво се използва пестицидът и колебанията на Европа дали да не го спре

Глифозатът е най-масово произвежданият пестицид в света. Използва се в селското и горското стопанство за борба с плевелите, особено с многогодишните. В селското стопанство се използва и в качеството му на химичен препарат, предизвикващ обезводняване тъканите на растенията, което ускорява узряването им и облекчава прибирането на реколтата.  Глифозатът активно се използва от общинските власти в много страни за контрол на плевелите в парковете. Глифозатът е действащото вещество в средствата, произвеждани под търговските наименования Roundup (Раундъп), Glifor и др. 

През март 2015 г. Международната агенция за изучаване на рака към Световната здравна организация, основавайки се на публикувани данни от епидемиологични и експериментални изследвания, обнародва заключение, в което се съдържа изводът, че глифозатът е „възможен канцероген за човека“.

През ноември 2015 г. Европейският орган за безопасност на храните публикува доклад, в който заключава, че „веществото едва ли е геннотоксично и също едва ли представлява канцерогенна опасност за човека“.

През май 2016 г. в резултат от съвместна среща на ФАО и СЗО е направен изводът, че глифозатът едва ли е канцерогенен за човека, когато се приема с храната.

През юни 2016-та Европейската комисия удължи разрешителното за веществото с нови 18 месеца, тъй като страните-членки не успяха да излъчат квалифицирано мнозинство „за“ или „против“ употребата му. Противниците на активното вещество се опасяват, че то носи риск за здравето на хората и за околната среда.

През март 2017 г. Комитетът по оценка на риска към Европейската агенция за химични реагенти (European chemicals agency) след анализ на наличната научна информация стига до извода, че глифозатът е химично вещество, способно да предизвика сериозно увреждане на очите, и също, че глифозатът е токсичен за водните организми, но съществуващите научни свидетелства не позволяват да се признае глифозатът за карцероген, мутаген или вещество, токсично за половата система.

В резолюция, гласувана през октомври 2017 г., Европейският парламент заяви, че публикуването на така наречените „документи на Монсанто“ – вътрешни документи на фирмата, която притежава правата и произвежда пестицида Roundup®, чийто основен активен продукт е глифозатът, поставят под съмнение надеждността на някои проучвания, използвани в оценката на ЕС за безопасността на глифозата.

Процедурата за одобрение на ЕС, включително научната оценка на въздействието на тези вещества, следва да бъде основана само на публикувани, рецензирани и независими проучвания, възложени от компетентни публични органи, казаха евродепутатите. Ето защо агенциите на ЕС следва да бъдат подсилени с достатъчни финансови и човешки ресурси, за да могат да работят на необходимото ниво.

Leave a Comment