В Наредбата за изкуствено създадени условия за подпомагане липсват … условията

Три месеца след обнародване на норматива директорът на ДФ „Земеделие“ ще издаде заповед за индикаторите

agriculture-israelВ Проектонаредбата за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане липсват … самите условия. Това е видно от публикувания за обсъждане проект (виж ТУК или по-долу в публикацията).

От текстовете става ясно, че условията или индикаторите, по които служителите ще проверяват дали са налице обстоятелствата, които доказват изкуствено създадени условия, ще бъдат оформени в заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ три месеца след обнародването на наредбата в Държавен вестник. Установяването на изкуствено създадените условия ще се извършва въз основа на индикатори за лична, правна, икономическа, външна или структурна свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители.

Проектонаредбата описва административния ред, по който фонд „Земеделие“ ще процедира при съмнение за преднамерени действия от страна на бенефициентите с цел да получат по-голямо подпомагане. При съмнения от страна на администрацията, ще бъде дадена възможност на проверяваните да се защитят в срок, не по-малък от 7 дни. Ако служителите докажат изкуствено създадени условия, а бенефициентът не може да ги опровергае, той няма да получи подпомагане.

Чрез наредбата ще се установяват изкуствено създадени условия по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.), Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) и по схемите за директни плащания, включени в заявлението за подпомагане по чл. 32, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

В преходните и заключителни разпоредби е предвидено, че започналите и неприключили до влизане в сила на наредбата производства по заявленията за подпомагане по ПРСР 2007 – 2013 г. или по ПРСР 2014 – 2020 г. и по заявленията по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП, те се довършват по досегашния ред, в тримесечен срок от влизането в сила на наредбата. Неприключилите в тримесечният срок от влизането в сила на наредбата производства се довършват при условията и реда на тази наредба.

Ето и текста на

Проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане със средства от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Чл.1. С тази Наредба се уреждат условията и редът за установяване на наличие или липса на изкуствено създадени условия по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ПРСР 2007 – 2013 г.), Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.) и по схемите за директни плащания, включени в заявлението за подпомагане по чл. 32, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Чл. 2. (1) Изкуствено създадени условия по смисъла на тази наредба, като се имат предвид разпоредбите на приложимото законодателство в областта на селското стопанство, са условия създадени в резултат на действия или бездействия на юридически или физически лица, които са извършени за получаване на предимство, с цел набавяне на облага в противоречие с Европейското законодателство. (2) При установяване на наличие на изкуствено създадени условия, се прилага чл. 4, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (OB L 25, 28.1.2011г.), чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013г.), и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (OB L 347, 20.12.2013г.).

Чл. 3. Установяването на изкуствено създадените условия се извършва въз основа на индикатори за лична, правна, икономическа, външна или структурна свързаност на кандидати, бенефициенти, ползватели на помощта или упълномощени техни представители по мерките или подмерките на програмите и схемите по чл. 1.

Глава втора ПРОВЕРКИ

Раздел I Установяване на наличие или липса на изкуствено създадени условия по мерки и подмерки от ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г., които не са включени в заявлението по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП

Чл. 4. (1) Проверки за установяване на наличие или липса на изкуствено създадени условия се извършват въз основа на индикатори, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ-РА.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват от служители или лица, надлежно определени от изпълнителния директор на ДФЗ-РА.

(3) Проверките по ал. 1 се извършват на лицата във връзка с данните посочени в заявленията за подпомагане по ПРСР 2007 – 2013 г. или по ПРСР 2014 – 2020 г., за мерките и подмерките, които са делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2 от ЗПЗП на ДФЗ- РА, като се установява: 1. липса на изкуствено създадени условия или 2. съмнение за наличие на изкуствено създадени условия.

Чл. 5. Лицата по чл. 4, ал. 2 изготвят становище до изпълнителния директор на ДФЗ-РА за липса на изкуствено създадени условия. След одобряване на становището обработката на заявленията за подпомагане продължава, за което се изпраща писмо, съответно уведомление чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) до лицата по чл. 6, ал. 1, т. 1, 2 или 3.

Чл. 6. (1) Лицата по чл. 4, ал. 2 изготвят становище до изпълнителния директор на ДФЗ-РА за съмнение за наличие на изкуствено създадени условия и предложение за изпращане на писмо съответно на уведомление чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН) да се представят допълнителни документи или писмени разяснения, с цел да се установи основателността на съмненията за наличие на изкуствено създадени условия до: 1. кандидата; 2. бенефициента; 3. ползвателя на помощта.

(2) След одобряване на становището по ал. 1, се изпраща писмо съответно уведомление чрез ИСУН до лицата по ал. 1, т. 1, 2 или 3. (3) Лицата по ал. 1, т. 1, 2 или 3 са длъжни да представят изисканите им документи или писмени разяснения по ал. 1 в срок определен в писмото/уведомлението, който не може да е по-кратък от 7 дни от получаването на писмото/уведомлението.

Чл. 7. Получените документи или разяснения се проверяват от лицата по чл. 4, ал. 2 и се изготвя становище до изпълнителния директор на ДФЗ-РА за: 1. липса на изкуствено създадени условия или 2. съмнение за наличие на изкуствено създадени условия.

Чл. 8. (1) След одобряване на становището по чл. 7, т. 1 обработката на заявлението за подпомагане продължава.

(2) При неодобряване на становището по ал. 1, изпълнителният директор на ДФЗ-РА може да възложи еднократно на лицата по чл. 4, ал. 2 да извършат допълнителна проверка.

(3) След приключване на проверката по ал. 2 лицата по чл. 4, ал. 2 изготвят становище по чл. 7.

Чл. 9. (1) След одобряване на становището по чл. 7, т. 2, заявлението за подпомагане се изпраща на компетентната дирекция в ДФЗ-РА, която отговаря за нередностите и тя регистрира сигнал за нередност.

(2) При неодобряване на становището по ал. 1, обработката на заявлението за подпомагане продължава.

Чл. 10. В случаите на чл. 9, ал. 1 не се подписва договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ или административен договор и не се изплаща финансовата помощ до произнасянето на компетентната дирекция в ДФЗ-РА, която отговаря за нередностите.

Раздел II Установяване на наличие или липса на изкуствено създадени условия по схемите за директни плащания и мерките от ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г., включени в заявлението по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП

Чл. 11. (1) Проверки за установяване на наличие или липса на изкуствено създадени условия се извършват въз основа на индикатори, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ-РА.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват от служители или лица, надлежно определени от изпълнителния директор на ДФЗ-РА.

(3) Проверките по ал. 1 се извършват на лицата във връзка с данните, посочени в заявлението по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП, като при тях се установява: 1. липса на изкуствено създадени условия или 2. съмнение за наличие на изкуствено създадени условия.

Чл. 12. Лицата по чл. 11, ал. 2 изготвят становище до изпълнителния директор на ДФЗ-РА за липса на изкуствено създадени условия. След одобряване на становището обработката на заявленията за подпомагане продължава.

Чл. 13. (1) Лицата по чл. 11, ал. 2 изготвят становище до изпълнителния директор на ДФЗ-РА за съмнение за наличие на изкуствено създадени условия и предложение за изпращане на писмо да се представят допълнителни документи или разяснения, с цел да се установи основателността на съмненията за наличие на изкуствено създадени условия до: 1. кандидата или 2. бенефициента.

(2) След одобряване на становището по ал. 1, се изпраща писмо до лицата по ал. 1, т. 1 или 2.

(3) Лицата по ал. 1, т. 1 или 2 са длъжни да представят изисканите им документи или писмени разяснения по ал. 1 в срок, определен в писмото, който не може да е по- кратък от 7 дни от получаването на писмото.

Чл. 14. Получените документи или разяснения се проверяват от лицата по чл. 11, ал. 2 и се изготвя становище до изпълнителния директор на ДФЗ-РА за: 1. липса на изкуствено създадени условия или 2. съмнение за наличие на изкуствено създадени условия.

Чл. 15. (1) След одобряване на становището по чл. 14, т. 1 обработката на заявлението за подпомагане продължава.

(2) При неодобряване на становището по ал. 1, изпълнителният директор на ДФЗ-РА може да възложи еднократно на лицата по чл. 11, ал. 2 да извършат допълнителна проверка.

(3) След приключване на проверката по ал. 2 лицата по чл. 11, ал. 2 изготвят становище по чл. 14.

Чл. 16. (1) След одобряване на становището по чл. 14, т. 2, заявлението за подпомагане се изпраща на компетентната дирекция в ДФЗ-РА, която отговаря за нередностите и тя регистрира сигнал за нередност.

(2) При неодобряване на становището по ал. 1, обработката на заявлението за подпомагане продължава.

Допълнителна разпоредба § 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Заявления за подпомагане по ПРСР 2007 – 2013 г. и ПРСР 2014 – 2020 г.“ са подадени заявления за подпомагане, формуляри за кандидатстване, заявки за плащане и искания за плащане, заедно с всички приложени към тях документи, както и такива подадени през периода на мониторинг.

2. „Заявления за подпомагане по схемите за директни плащания“ са заявленията за подпомагане и заявките за плащане съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП.

Преходни и заключителни разпоредби § 2.

(1) Започналите и неприключили до влизане в сила на тази наредба производства по заявленията за подпомагане по ПРСР 2007 – 2013 г. или по ПРСР 2014 – 2020 г., за мерките и подмерките, които са делегирани с договора по чл. 2д, ал. 2 от ЗПЗП на ДФЗ-РА и по заявленията по чл. 32, ал. 1 от ЗПЗП, се довършват по досегашния ред, в тримесечен срок от влизането й в сила.

(2) Неприключилите в срок производства по ал. 1, се довършват при условията и по реда на тази наредба.

§ 3. В тримесечен срок от влизането в сила на наредбата изпълнителния директор на ДФЗ-РА: 1. издава заповед, с която утвърждава индикаторите по чл. 3 след предварително съгласуване със заинтересованите ведомства;

2. утвърждава вътрешни правила за администриране на изкуствено създадени условия и сигнали за изкуствено създадени условия. § 4. Наредбата се издава на основание чл. 9а, т. 4 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Leave a Comment


+ 8 = единайсет