Мярка 6.1 ще се отвори през март, 880 млади фермери имат шанс

разпознаване на фуражи, състезаниеБюджетът за втория прием ще е 22 млн. евро

Проекти на документите и насоки за кандидатстване по мярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ са публикувани на електронната страница на земеделското министерство. Очаква се заповедта, с която ще се открие приема на заявления, да бъде подписана през март. Младите фермери, които отговарят на условията за кандидатстване, могат да се обърнат за безвъзмездна помощ и указания към държавните консултанти от териториалните офиси на Националната служба за съвети в земеделието. Това ще е вторият прием по тази подмярка, първият бе през лятото на 2015 г.

По мярка 6.1 ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство. Подпомагането се предоставя за максимален срок от 5 години само при представен бизнес план. То е в размер на 25 хил. евро.

Бизнес планът трябва да доказва жизнеспособност на земеделското стопанство за максимален срок от 5 години. Чрез прилагането му икономическият размер на стопанството трябва да се увеличи с 4 хил. евро спрямо първоначалния му размер. Измерването на ръста е на базата на стандартен производствен обем (СПО).

Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 22 000 000 евро. Това означава, че 880 земеделци на възраст до 40 години и със СПО на стопанството в размер на поне 8 хил. евро до 16 хил. евро, могат да получат финансиране.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща: rdd@mzh.government.bg,  като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

 

Leave a Comment