Законът за подпомагане и наредбите за мерки 10, 11 и 13 от ПРСР са обнародвани

биологично, козаВ днешния 18-ти брой (27 февруари 2018 г.) на Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за подпомагане на земеделските производители и в наредбите за прилагане на мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“ и 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони.

Законът за подпомагане на земеделските производители добавя към ставката за плащанията на площ за младите фермери 50% вместо досегашните 25 на сто. В новите текстове е записано, че при подаване на заявление за подпомагане чрез Интегрираната система за администриране и контрол Разплащателната агенция извършва проверка на данните от заявлението, които се съпоставят с данните за регистрираните правни основания. Когато земеделският стопанин е включил в заявлението си земеделски земи в размер, надвишаващ регистрираното правно основание за ползване, системата генерира предупреждение за грешка. Предупреждението за грешка се предоставя за подпис и/или печат на земеделския стопанин. След изтичане на сроковете за подаване на заявления за подпомагане, Разплащателната агенция извършва административна проверка на всички подадени заявления за подпомагане, за които системата е генерирала предупреждение за грешка. Когато за заявените от земеделеца земи се установи, че липсва правно основание, той се санкционира като Разплащателната агенция намалява размера на плащането или отказва плащане по схемите за директни плащания.

Промените в Наредба 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ въвеждат нови текстове. Към чл. 11 са създадени две допълнителни алинеи: „(5) Годишният размер на плащанията може да бъде преразглеждан по време на изпълнявания ангажимент по мярката при изменение на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013. Преразглеждането може да включва изчисляване на подлежаща на приспадане сума като фиксирана средна сума, приложима към съответните подмерки/дейности. (6) От годишния размер на плащанията по ал. 1 и 2 при изчисляване на финансовата помощ по мярката се приспада сумата, необходима за изключване на двойно финансиране на практиките по чл. 43 от Регламент (ЕС) № 1307/2013.“

Нова алинея има и към чл. 14: „(3) Изплащането на финансовата помощ по направлението за календарната година на констатацията и за следващата календарна година може да се откаже, когато: 1. се установи в две последователни години неспазване на всички базови и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление; 2. се установи наличието на обстоятелства по чл. 35, параграф 6 от Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ, L 181, 20 юни 2014 г.); 3. се установи, че контролиращото лице е уведомило министъра на земеделието, храните и горите при отнемане на документ по смисъла на чл. 29, параграф 1 от Регламент (EО) № 834/2007 на оператор, с който има сключен договор за контрол и сертификация.“

Друга новост е добавеното изискване (в чл. 33), което задължава подпомаганите лица да предоставят в ДФЗ – РА, документ, удостоверяващ настъпили промени, свързани с изключването или включването в система на контрол за биологично производство на заявени за подпомагане по мярката земеделски парцели, животни и пчелни семейства – в срок 15 работни дни от настъпването на промяната или в сроковете за подаване на заявлението по чл. 6, ал. 2, когато промяната е настъпила в този период.

Чл. 35, ал. 1 задължава биологичните пчелари да не използват антибиотици. Наредбата влиза в сила от днес.

Промените в Наредба 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ са само две. Според тях земеделците, чиито стопанства попадат в необлагодетествани райони, могат да получават субсидии по мярка 13 само ако физическите блокове са изцяло в необлагодетестван район.  Същата промяна важи и за бенефициентите по мярка 211 от предишния програмен период.

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10  „Агроекология и климат“ добавя в чл. 17 нова ал. 3. Тя гласи, че финансовата помощ по направлението за календарната година на констатацията и за следващата календарна година може да се откаже, когато се установи в две последователни години неспазване на всички базови изисквания и изисквания по управление, засягащи над 50 % от заявените за подпомагане площи, животни или пчелни семейства по съответното направление.

Новата наредба слага таван на пчелните семейства – до 100, които се отглеждат в зони по Натура 2000, както и в райони с природни или други ограничения или в земеделски земи с висока природна стойност.

 

 

 

 

 

Leave a Comment