Променяйки наредба за гъски и патици, МЗХГ изменя условия и за зелени плащания

BASF

гъскиПроменяйки Наредба 44/2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания за животновъдни обекти,  Министерството на земеделието, храните и горите изменя в заключителните разпоредби и някои от условията за т.нар. зелени плащания в Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на Схемите за директни плащания. Проектът за изменения на наредба 44 е публикуван на страницата на аграрното министерство – ТУК. Читателите се питат дали промените въобще ще бъдат забелязани от земеделци, за които те имат значение, след като са скрити в наредба за животновъдни обекти.

Промените във ветеринарномедицинските изисквания касаят основно стопаните на гъски и патици. В чл. 14 определението „водоплаващи“ е конкретизирано с „гъски и патици“.

По-нататък проектонаредбата променя приложение 9, в което е посочен броят на кв.м. на гъски, отглеждани в стопанства. Според новия документ изискването към използваемата площ на гъски за угояване или за втлъстен черен дроб е те да са не повече от 3 броя на кв.м; родителите трябва да са до 2,5 броя на кв.м.

За патиците е посочено, че ако се отглеждат за угояване те трябва да са до 10 бр./кв.м, но не повече от 30 кг. Изискването за мюлари, отглеждани за втлъстен черен дроб и за месо, е да са до 4 бр./кв.м. За родители – до 5 броя.

В заключителните разпоредби проектонаредбата променя някои от условията за ЕНП, изброени в Наредба 3 за директните плащания. В чл. 10, който гласи следното: „Ивици допустими площи по краищата на гори са площи с широчина от 1 до 10 м, върху които не се произвежда земеделска продукция, но може да се извършва паша или коситба, при условие че ивицата допустима площ продължава да бъде различима от съседната земеделска земя“, 10-те метра са променени на 20.

Приложение № 4 към чл. 14, което посочва коефициенти за преобразуване и тегловни коефициенти за ЕНП, редът „групи дървета“ се заменя с „полски горички“

В ред „Площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв. м)“ в колоната ЕНП числото 0.3 се заменя с 0.5.

В реда „Площи с азотфиксиращи култури на кв. м. коефициентът ЕНП се променя от 0.7 на 1.

 

Leave a Comment


+ 7 = девет