Кове се закон за природните бедствия: Борба с градушките се преобразува, фермерите плащат вноски

Обществената консултация започна от 16 март без проектозакон
Животновъдите няма да плащат за защита на пасища и ливади

буряОбществена консултация за бъдещия Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието започна от 16 март и ще продължи 30 дни. „Консултационният документ, представящ концепцията на Закон за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието, ще бъде публикуван на Портала за обществени консултации и на страницата на Министерство на земеделието, храните и горите“, съобщават от ведомството.

Агенцията „Борба с градушките ще бъде преобразувана в държавното предприятие. То ще се финансира от държавния бюджет; задължителни вноски от земеделските стопани; задължителни вноски от застрахователните компании; дарения от местни и чуждестранни физически и юридически лица; приходи от услуги и дейности и други. Стопаните на пасища, мери и ливади ще са освободени от плащане на вноски за превенция. Застрахователните компании, които предлагат застраховки по класове „Сухопътни превозни средства (без релсови превозни средства)“, „Пожар и природни бедствия“ и „Други щети на имущество“ също ще заплащат задължителна вноска за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието.

Бъдещото държавно предприятие ще организира и провеждане на активни въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни явления; изкуствено ще увеличава и преразпределя на валежите; ще извършва радиолокационно площно измерване на валежите; ще осигурява радарна метеорологична информация на заинтересуваните ведомства в България; ще изгражда системи за наблюдение и предупреждение от наводнения, пожари и измръзване на земеделски култури; ще обезщетява земеделските стопани за претърпени вреди от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието.

Към това държавно предприятие ще бъде създаден фонд „Превенция и обезщетения за вреди от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието“, от който ще бъдат изплащани обезщетения за настъпили събития в особено голям мащаб по смисъла на проекта.

При осъществяване на дейността си държавното предприятие ще си взаимодейства с Министерството на земеделието, храните и горите, Комисията за финансов надзор, Националната агенция по приходите, Държавен фонд „Земеделие“, Областните дирекции „Земеделие“, Държавното предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и други. Предвижда се органи на управление на държавното предприятие да бъдат министърът на земеделието, храните и горите, управителният съвет, контролният съвет и директорът.

В Закона за превенция от природни бедствия и неблагоприятни климатични събития в земеделието ще бъдат уредени основните въпроси, свързани с управлението на държавното предприятие, неговото устройство и функции, начините на формиране на приходи и извършването на разходите за отделните му функции, реда за определяне на размера и събиране на вноските от отделните задължени субекти, реда за установяване на претърпените от земеделските стопани вреди и размера на подлежащото на изплащане обезщетение.

 

 

 

 

Leave a Comment


+ 3 = девет