Разяснения по мярка 4.2: Цехове за сладолед и пакетиране на ядки – може

BASF
Физическите лица не са допустими по подмярката, но за кандидатите ЕТ или ЕООД се признават обстоятелствата като физическо лице

Натура фитДесетки въпроси относно подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански култури“ от ПРСР са зададени до момента и са получили отговори от страна на компетентните в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Някои от питанията са твърде специфични, други са по-общи. Вече има и повтарящи се въпроси, на които от МЗХГ не отговарят, а предлагат да се прочете вече публикуваното разяснение. (Виж въпросите и отговорите ТУК)

На въпроса „Приема ли се за преработка сушенето, сортиране и печене на ядки, както и опаковането им в пакетчета за пласмент на пазара и може ли за посочените дейности да се кандидатства с проект по мярка 4.2, включващи инвестиции за СМР, оборудване и транспорт за пласмент?„, от МЗХГ дават следния отговор: „Посочените операции попадат в обхвата на допустимите за подпомагане дейности по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г. Моля да обърнете внимание на дефиницията за „Специализиран транспорт“ съгласно Приложение № 21 „Използвани съкращения и основни дефиниции“ към условията за кандидатстване във връзка с поставения въпрос относно транспорт за пласмент на продукцията.“

Зададен е и въпрос дали е допустим по мярката проект, свързан с производството на сладолед и дали кандидатът би получил допълнителни точки (за чувствителните сектори) при спазване на минималното изискване над 75% от обема на преработваните суровини да са от растителен или животински произход.

Разяснението от страна на министерството гласи, че производството на сладолед от мляко е към сектор „Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти“ и попада в обхвата на допустимите инвестиции по подмярката.“

Друг кандидат пита: Като физическо лице имам свободна професия и съм търговец по Търговския закон, но също така съм и регистриран земеделски стопанин, Мога ли да кандидатствам по програмата като физическо лице.

Следва отговорът: „Физическото лице не е допустима правна форма за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР. Допустима форма на кандидатстване е едноличен търговец (ЕТ). От друга страна съгласно т. 6 и 7 от Раздел № 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване, за кандидатите ЕТ или ЕООД се признават обстоятелствата като физическо лице/ съответно физическото лице-собственик на капитала.

 

 

 

Leave a Comment


1 + = десет