Разходите на работодателите за труд са се увеличили за 5 г. с 51%

BASF

работници на строежЗа последните 5 години – от началото на 2013 г. до края на 2017 г. разходите на работодателите за труд са се увеличили средно с 50,9%, съобщава Националният статистически институт (НСИ).

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 12.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2016 година. Увеличението в индустрията е с 11.7%, в услугите – с 11.8%, и в строителството – с 11.9%.

По икономически дейности през четвъртото тримесечие на 2017 г. най-висок ръст на общите разходи за труд спрямо същия период на предходната година е регистриран в икономическите сектори „Образование“ – с 20.2%, „Други дейности“ – с 19.1%, и „Административни и спомагателни дейности“ – с 15.0%. Най-нисък ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори „Култура, спорт и развлечения“ – с 1.1%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 3.7%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.9%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 12.0%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) – с 13.2%. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 1.0% за „Култура, спорт и развлечения“ до 20.1% за „Образование“.

Спрямо 2012 г. (100%) през четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на общите разходи за труд – 181%, е регистрирано при „Административните и спомагателни дейности“, следвано от „Професионални дейности и научни изследвания“ – 162,3% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 160.1%. Най-слаб е ръстът при „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 127,6%, „Финансови и застрахователни дейности“ – 132,4% и „Транспорт, складиране и пощи“ – 134,9 на сто.

Leave a Comment


седем + 7 =