Държавното предприятие „Кабиюк“ ще се ръководи само от УС

BASF

конеПравителството преструктурира органите на управление на Държавно предприятие „Кабиюк“ – Шумен от двустепенна система на управление (Контролен съвет и Управителен съвет – УС) в едностепенна (Управителен съвет) и намали числеността на УС от петима на трима души. В момента директор в предприятието, което е известно с конезавода си, е Пламен Петков.

Правомощията на Контролния съвет са с общ характер и се осъществяват от други институции и звена, създадени със специални закони, се посочва в мотивите на решението. В Контролния съвет са участвали представители на Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция и Звеното за вътрешен одит.

Правомощията на Управителния съвет са с общоуправленски и административен характер и не изискват специфична експертиза и съответно петчленен състав, като могат да се осъществяват и в състав от трима члена с обща правна и финансова експертиза. Останалите оперативни функции, свързани със специфичния предмет на дейност на предприятието, успешно могат да се упражняват от щатната администрация и заетите в другите структурни звена на ДП „Кабиюк“.

Едноличен собственик на „Кабиюк“ е Министерството на земеделието, храните и горите. Предмет на дейността на предприятието е племенно-селекционна и развъдна дейност в областта на животновъдството и растениевъдството, съхранение и усъвършенстване на ценни, редки и изчезващи породи животни, птици, видове растения с национална значимост, производство и реализация на племенни животни и др. Предприятието изпълнява дейности, свързани по-конкретно със съхранение на застрашени от изчезване уникални автохтонни породи животни, запазване на единствените в страната племенни стада от Кавказка и Асканийска порода овце, Източнобългарска и Арабска-Шагия породи коне.

 

 

 

 

Leave a Comment


седем − 6 =