1,1 млн. тона слънчоглед ще се употреби за производство на масло

През 2017 г. са произведени 1,9 млн. тона маслодайни семена, експортирани са 678 хил. тона, внесени са 215 хил.

прибиране на слънчогледПо прогнозни данни на отдел „Агростатистика“ на МЗХГ от края на декември 2017 г., през 2017 г. производството на слънчоглед е в размер на 1,9 млн. тона – с 1,2% над нивото от предходната година. В резултат от по-високото производство и значително по-големите преходни наличности (оценявани на 470 хил. тона), общото предлагане на слънчоглед през пазарната 2017/18 година се предвижда да нарасне с близо 7% на годишна база, възлизайки на около 2 480 хил. тона, съобщава ситуационно-перспективният анализ на земеделското министерство.

Внос

Производството на слънчоглед в страната традиционно надхвърля съществено вътрешното потребление. Въпреки това, тъй като значителна част от продукцията се изнася, през последните години се наблюдава тенденция на увеличение на вноса основно поради повишените индустриални нужди. По предварителни данни на НСИ, през изтеклата 2016/17 година общият внос на слънчоглед (маслодаен, обелен и шарен) нараства над два пъти спрямо предходната година, достигайки 214,7 хил. тона. Най-значителни количества са доставени от Румъния (123,1 хил. тона) и Молдова (65,7 хил. тона), като и при двете държави се регистрира значителен ръст на годишна база, съответно със 76% и над седем пъти. Внася се главно маслодаен слънчоглед – 198,2 хил. тона или над 92% от общия внос за 2016/17 година. През първите три месеца на текущия сезон 2017/18 в страната са внесени 63,9 хил. тона слънчоглед – с 10,7% по-малко на годишна база. Доставките отново са реализирани основно от Румъния (38,9 хил. тона) и Молдова (21 хил. тона).

Общото потребление на слънчоглед през пазарната 2017/18 година се прогнозира на ниво от малко над 2,1 млн. тона – с около 14% повече в сравнение с предходната година, поради очаквано увеличение на износа и на употребата за производство на слънчогледово масло. При относително запазване на площите със слънчоглед за следващата година, употребата на слънчоглед за семена за реколта `2018 се предвижда да се задържи на ниво от около 4 хил. тона.

Производство на масло

През последните години се наблюдава тенденция на увеличение на производството на слънчогледово масло в страната, благоприятствано от силното търсене за износ и сравнително ниските цени на суровината на вътрешния пазар. Очаква се тази тенденция да продължи и през настоящия сезон 2017/18, като употребата на слънчоглед за преработка в слънчогледово масло може да достигне до около 1,1 млн. тона – с 10% повече на годишна база. 13 С развитие на дейността на преработвателните предприятия в страната, износът на слънчогледово масло нараства от 38 хил. тона през 2006/2007 година до 200 – 300 хил. тона годишно за последните четири сезона. Така, освен в един от лидерите в експорта на слънчоглед в световен мащаб (заедно с Румъния), България се превръща и във важен износител на слънчогледово масло. По предварителни данни на НСИ, през периода септември – ноември 2017 г. по тарифните позиции за слънчогледово масло са изнесени 97 хил. тона (възможно е да включва известно количество масло от шафранка), което е с 14% повече спрямо същия период на предходната пазарна година. От тях, 56,7 хил. тона са насочени за страни от ЕС, а 40,3 хил. тона – за трети страни.

Употребата на слънчоглед за други цели се предвижда да се запази на нивото от предходните няколко години – около 105 хил. тона.

Износ

По данни на НСИ, през изминалата 2016/17 пазарна година от страната са изнесени 678,1 хил. тона слънчоглед (вкл. близо 330 хил. тона обелен и/или необелен шарен слънчоглед). Количеството е с около 5% по-малко спрямо предходната година, поради увеличената конкуренция в Черноморския регион, сравнително ниските цени на международните пазари, както и нарасналата индустриална употреба в страната. Средната експортна цена е 576 щ. д./тон, с 3% под нивото от предходната година. Близо 75% от количествата, реализирани извън страната през сезона, са насочени за страните от ЕС – общо 505,1 хил. тона, в т. ч. основно за Нидерландия (122,1 хил. тона), Германия (89,8 хил. тона) и Франция (83,2 хил. тона).

Изпращанията за ЕС намаляват с 12% спрямо предходната маркетингова година, основно поради свиване наполовина на експорта за традиционните контрагенти Испания и Португалия. Износът за трети страни е в размер на 173 хил. тона, главно за Турция (86,6 хил. тона). По предварителни данни, през периода септември – ноември 2017 г. износът на слънчоглед нараства с 34,3% на годишна база, до 296,3 хил. тона. Основни пазари на българския слънчоглед за периода остават Нидерландия (73,3 хил. тона), Германия (33,1 хил. тона) и Румъния (28,9 хил. тона).

Отчитайки увеличеното предлагане в страната и сериозния ръст на износа през първите няколко месеца на сезона, общият износ на слънчоглед за пазарната 2017/18 година се очаква да надмине съществено миналогодишния, като може да достигне около 900 хил. тона. Основание за подобна прогноза дават и оценките за значително намаление на експортния потенциал на основни износители на слънчоглед в Черноморския регион, като Украйна и Русия.

 

Leave a Comment