Представят проект за опазване от растителна инвазия на оригиналните видове в 3 защитени зони

пастир, планинаДнес, 19 април, в хотел в с. Труд, ще бъде представен проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски и тревно местообитания в Централна България”. Ще бъде представен и новият сайт www.invasiveplants.eu

„Всички заинтересовани могат да участват и в оценка на разпространение и въздействие на инвазивни чужди видове растения, както и в прилагане на мерки за тяхното ограничаване и премахване“, посочват авторите на проекта от Фондация „Информация и природозащита“. Финансирането е от Програмата за околна среда на ЕК – Life

Проектът обхваща ендемични гори от хвойна в защитена зона „Родопи-Западни“, смесени гори от липа и явор върху сипеи и стръмни склонове в защитена зона „Централен Балкан“ и низинни сенокосни ливади в защитена зона „Централен Балкан – буфер“.

Това са три от най-редките и силно уязвими типа природни местообитания в България, а и Европа. Те опазват ценно биологично разнообразие и предоставят важни за местните общности и националната икономика ползи като сено и паша за селскостопанските животни, суровини за хранително вкусовата и фармацевтичната промишленост, пречистване на въздуха и водите, възможности за отдих и туризъм.

Leave a Comment