И зайците ще могат да се отглеждат биологично, нужни са им пасища

Най-много 100 заека, предназначени за разплод, се допускат на площ от 1 хектар

калифорнийски заекЗайците също ще могат да се отглеждат биологично. Това е основното допълние в Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата за биологично производство, предложено за обществено обсъждане до 27 май. Проектонаредбата е публикувана в сайта на земеделското министерство.

За зелта се създава нов чл. 14а, в който се посочва, че отглеждането на зайци по биологичен начин и производството на заешко месо се осъществяват съгласно новото Приложение 5.

В приложението се казва, че в случаите, когато няма достатъчен брой  биологично отглеждани зайци, въвеждането на небиологични животни  в стопанството е възможно при създаване на стадо за първи път.

При въвеждане на животни в биологично стадо могат да бъдат закупени небиологични нераждали женски зайци до 20 % и мъжки до 5 % от броя на възрастните зайци в стадото. Този процент може да се въвежда всяка година при уведомление на контролиращото лице. Мъжките и женските  зайци за развъждане трябва да са по-млади от навършена четири месечна възраст.

Процентът на нераждалите женски зайци може да се увеличи до 40% при издадено от компетентния орган разрешение, ако стопанството ще се разширява значително; ако се сменя порода; в случай на висока смъртност (над 40 %), причинена от болест или бедствие.

Преходният период при въвеждане на небиологично отглежданите животни в стопанството е най-малко три месеца при отглеждане съгласно общите принципите и правила за биологично производство.

Проектонаредбата забранява отглеждането на биологични и небиологични животни в едно и също стопанство, като са възможни и изключение ако се извършват земеделски проучвания или зайците са включени официално в образователни програми.

Освен обичайните изисквания към храната и задължителното кърмене с майчино мляко, животните трябва да имат достъп до пасище, когато условията позволяват. „Следователно, за зайците трябва да се гарантира достъп до пасища, когато физиологичното състояние на животното и/или метеорологичните условия позволяват. Ако те нямат достъп до пасища поради горните ограничения, трябва да имат достъп най-малко до площта за дейности на открито, която може да бъде частично покрита и трябва да бъде отворена на най-малко три страни (към откритата част и слънчевата светлина). Освен това, когато достъпът до тревни площи е ограничен или когато  площите за дейности на открито не са достатъчно, за да отговори на техните изисквания, постоянно се предоставят достатъчни количества груб фураж и други подходящи материали. За възрастен заек трябва да се предвиди 1,8 дка пасище.

Общата гъстота на животните трябва да е такава, че да не надвишава 170 кг азот на година на хектар:

Вид на животното Максимален брой животни на хектар равен на 170 кг азот/ха/година
Женски зайци за разплод 100
Зайци за угояване 400

 

Leave a Comment


+ 3 = дванайсет