Селскостопанска академия със свое знаме, тоги и бюджет

Готов е новият Устройствен правилник, който трябва да се одобри от правителството

Селскостопанска академияНовият Устройствен правилник на Селскостопанска академия е готов и представен за обществено обсъждане до 4 юни. След този срок се о очаква правителството да го одобри с постановление, за да бъде обнародван в Държавен вестник (ДВ). След публикуването му в ДВ Правилникът ще влезе в сила от 1-во число на месеца, следващ месеца на обнародването му. Документът може да се прочете ТУК.

За пръв път в правилника на академията са въведени и символи на институцията – емблема, знаме, официално облекло.

Емблемата представлява стилизиран житен клас с 13 зърна, разположен върху отворена книга. Знамето е зелено със златни резци в краищата му, а в горния десен и долния десен ъгъл има златни пискюлчета. Официалното облекло на Председателя на академията е тъмнозелена тога с огърлица и светлозелено шалче. За заместник-председателя и главния научен секретар тогата е черна със зелени маншети, зелено шалче и бродирана златистата емблема на академията. Официалното облекло на професорите е черна тога със зелено шалче. Академичната тога е черна със светлозелена яка и се използва при получаване на дипломи за научни степени и звания.

В чл. 8 са уредени правата, които ще ползва автономното управление – да урежда устройството и дейността си в собствени правилници; самостоятелно да определя ръководителите на структурните звена, научните съвети, програмни и други съвети, научните колективи, членовете на помощни структурни звена и обединения, други вътрешни структури; самостоятелно да определя научния състав, право за обявяване на конкурси и избор на учени; да има собствена система за оценяване и поддържане на качеството на научните изследвания, на обучението и на академичния състав; да формира собствен бюджет и самостоятелно да определя условията и реда за неговото разходване; самостоятелно да сключва договори с държавни институции, институти от системата на БАН, висши училища и университети, научни организации и неправителствени организации, предприятия и други потребители и други.

В Академията с решение на Управителния съвет се присъждат почетно звание „доктор хонорис кауза” с диплом; почетно звание „почетен професор” с диплом; почетен плакет и почетен знак, с който се награждават дългогодишни служители и ръководители в системата.

Администрация

Председателят назначава заместник-председател и главен научен секретар по предложение на управителния съвет. Той назначава директорите на структурните звена след конкурс.

Управителният съвет на Селскостопанската академия се състои от председател (председателят на ССА) и 8 членове. Членове на управителния съвет са хабилитирани лица от академията. Те се назначават от земеделския министър по предложение на председателя на академията. Мандатът на председателя и членовете на управителния съвет е 4 години.

В Изпълнителното бюро участват председателят, заместник-председателят и главният научен секретар на Академията, които са хабилитирани лица. То изпълнява решенията на управителния съвет.

Администрацията на ССА е обща и специализирана. Общата е разпределена в пет дирекции – „Управление на собствеността и стопански дейности”, „Финансово управление”, „Административно-правна, обществени поръчки и човешки ресурси”, „Маркетинг и търговска дейност” и „Информационно обслужване”.

Дирекция „Маркетинг и търговска дейност” е сред най-важните. Тя събира, обработва и анализира информацията и изготвя прогнози за пазара и търсенето на семена, разплоден материал, иновативни продукти, технологии, анализи, консултантски услуги, продукти и други в областта на аграрния сектор. Служителите анализират и сегментират пазара на продукти и услуги на Академията, извършват оценка на конкурентоспособността на продуктите и услугите, подготвят предложения за разработване на нови продукти, координират работата с трети лица по изпитване и признаване на нови сортове, линии и хибриди и подават заявки за издаване на сертификати за новите сортове растения и породи животни, марки и други, поддържат и водят регистър на патентите на Академията и т.н.

Специализираната администрация е в Центъра за професионално обучение и в три дирекции: „Наука, образование и иновации”; “Международно сътрудничество, връзки с обществеността и протокол ” и „Библиотечна и издателска дейност”.

Предприятието – Научно-производствен център

Държавното предприятие „Научно-производствен център” (Предприятието) е юридическо лице, което ще осъществява научно-приложна, приложна, експериментално-производствена и друга дейност, подпомагаща дейността на Селскостопанската академия. То е в София. Научно-производственият център е правоприемник на активите и пасивите, както и на архива на Опитна станция по земеделие – Видин, Опитна станция по земеделие – Лом, Опитна станция по кайсията и земеделието – Силистра, Опитна станция по соята – Павликени, Опитна станция по земеделие – Лозница, Опитна станция по земеделие – Хан Крум, Опитна станция по лозарство и винарство – Варна, Опитна станция по земеделие – Поморие, Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик, Опитна станция по земеделие – Сливен, Опитна станция по тютюна – Хасково, Опитна станция по земеделие – Кърджали, Опитна станция по лозарство – Септември, Опитна станция по картофите – Самоков, Опитна станция по земеделие – Ямбол и Система за агропазарна информация САПИ – София.

Предприятието ще се управлява от министъра на земеделието, храните и горите, председателя на Академията, управителния му съвет и директора.

В предприятието земеделският министър упражнява правата на собственост на държавата; утвърждава годишния доклад за дейността и годишния финансов отчет след заверка от регистриран одитор; по предложение на председателя на Академията одобрява предложения за придобиване на дълготрайни материални активи на стойност над 30 000 лв., отдаване под наем на недвижими имоти, теглене на кредити и други.

Председателят на академията назначава директора и членовете на управителния съвет на предприятието и сключва с тях договори за управление за срок 4 години. Той е, общо взето, връзката между тези, които управляват предприятието и между министъра. Председателят утвърждава годишния план на Научно-производствения център, структурата му, средствата за работни заплати, координира съвместната дейност на научните институти и научните центрове със специализираните поделения на предприятието.

Управителният съвет на предприятието се състои от трима членове, включително директора на предприятието.

За директор на Научно-производствения център се назначава лице с висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър” и професионален опит най-малко 5 години в областта на аграрните или стопанските науки.

Председателят на академията сключва договор за управление с всеки член на управителния съвет на предприятието.

Средствата за предприятието и специализираните му поделения се набират от приходи от договори за консултантска дейност и услуги; реализация на интелектуални и други продукти, резултат от дейността на предприятието; участие в национални, европейски и други международни проекти и програми; продажба и отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на предприятието или предоставени му за управление; дарения, завещания, спонсорство и други, направени в полза на държавното предприятие; кредити, предоставени на държавното предприятие за осъществяване на неговите функции и други.

Научни и Експертни съвети и Съвет на директорите

В академията ще има девет научни съвета. Те са: Научен съвет по общо земеделие, почвознание, агрохимия и мелиорации; Научен съвет овощарство и лозарство; Научен съвет по зеленчукопроизводство, технически култури и декоративни растения; Научен съвет по зърнени и фуражни култури; Научен съвет по животновъдството; Научен съвет по рибарство и аквакултури; Научен съвет по аграрна икономика; Научен съвет по храни и хранителни технологии и Научен съвет по генетика и биотехнологии.

За членове на научните съвети могат бъдат избирани и учени извън системата на Академията, но техният брой не може да бъде по-голям от 20% от общата численост на съвета.

Експертните съвети ще помагат на изпълнителното бюро при оценката за възлагане и приемане изпълнението на научни проекти. Ще оценяват нови, текущи и завършени проекти във всички области на селскостопанската наука и ще дават становища за размера на финансирането им от бюджета на академията.

Броят на експертните съвети и научната им насоченост ще се определя от управителния съвет на академията. Съставът на експертните съвети е постоянен и включва хабилитирани учени от системата на Селскостопанска академия с обща численост от 7 до 15 члена. Предвидено е едно лице да не може да участва в повече от един експертен съвет.

Отделно от всички изброени структури ще има и Съвет на директорите. В него ще участват директорите на основните структурни звена и директорите на дирекциите на общата и специализираната администрация.

В Правилника е посочено още, че Министерският съвет предоставя за управление на академията стопанисваните от нея държавни земи, терени, сгради – публична държавна собственост, както и машини, съоръжения, апаратура, книжен фонд, парични средства и други движими вещи.

Финансиране

В чл. 74 са посочени източниците на финансиране на ССА. Това са трансфери от държавния бюджет, определени със закон; приходи от сключени договори за изследователски проекти; приходи от реализация на интелектуални и други продукти; приходи от внедрителска, консултантска, проектантска и експертна дейност; приходи от услуги, анализи, научно обслужване; приходи от образователна дейност; приходи от издателска, рекламна, библиотечна дейност; средства от национални, европейски и международни програми и проекти за подпомагане на научната, внедрителската, иновационната и образователната дейност, опазване на генетичните ресурси на растителния, животинския, аквакултурния генофонд и други, свързани с дейността; дарения, помощи и други безвъзмездно получени средства.

За целите на бюджетната прогноза и проекта на бюджет академията представя информация и оценка на прогнозите си по показатели на министъра на земеделието, храните и горите, който представя на министъра на финансите обобщените прогнози и показатели.

Общата численост на персонала на Селскостопанската академия е 2 289 щатни бройки, а в Предприятието („Научно-Производствен център“) – 240 щатни бройки.

Считано от 1 април 2018 г.:

– Държавно предприятие – Опитна станция по бубарство и земеделие – Враца, се пре­образува в Научен център по бубарство – Враца, към Селскостопанската академия;

– Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Търговище, се преобразува в Научен център по земеделие – Търговище, към Селскостопанската академия;

– Държавно предприятие – Опитна станция по земеделие – Средец, се преобразува в Научен център по земеделие – Средец, към Селскостопанската академия;

– Държавно предприятие – Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, се преобразува в Научен център по животновъдство и земеделие – Смолян, към Селскостопанската академия.

Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на изброените четири държавни предприятия преминават към Селскостопанската академия.

Считано от 1 април 2018 г. Експериментална база – държавно предприятие към Института по земеделие – Шумен, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по земеделие – Шумен; Експериментална база – държавно предприятие към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян, се преобразува в научно звено – експериментална база към Института по планинско животновъдство и земеделие – Троян.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Comments

 1. TheRock казва:

  Хахахааааа…. Средец – научен център. Център с двама човека – един доцент и директор на длъжност асистент.

 2. TheRock казва:

  Празната тенекия най-силно дрънчи.

 3. Шокиран казва:

  Чл. 39. (1) Директорът:
  8. назначава научен секретар, след избора му от общото събрание на учените;

  ОЩЕ ЕДНА НЕДОМИСЛИЦА! ЩОМ ЩЕ ИМА САМО 9 ПРОФИЛИРАНИ НАУЧНИ СЪВЕТА, КАК ДИРЕКТОРИТЕ НА 25 ИНСТИТУТА И 4 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТРУКТУРИ ЩЕ НАЗНАЧАВАТ ТЕЗИ 9 НАУЧНИ СЕКРЕТАРИ В 30 СТРУКТУРИ?!

 4. Шокиран казва:

  ТЕЗИ СА ИЗТРЕЩЯЛИ!!! НАУЧНО-СТОПАНСКИ СЪВЕТ, В КОЙТО ВЛИЗАТ НЕХАБИЛИТИРАНИ ЛИЦА, ДОРИ И НЕ УЧЕНИ ЩЕ РЕШАВА ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С НАУКАТА?!
  Чл. 42. (1) При изпълнението на своите правомощия, директорът се подпомага от Научно – стопански съвет, в състав:
  1. заместник – директора;
  2. научния секретар;
  3. ръководителите на първичните звена;
  4. представители на профсъюзните организации;
  5. ръководителя на експерименталната база, когато е приложимо;
  6. главния счетоводител.
  (2) Директорът на научния институт/център може да кани за участие в работата на съвета други лица и експерти, които имат отношение към разглежданите проблеми.
  Чл. 43. Научно – стопанският съвет:
  8. обсъжда предложението на първичното звено за обявяване на конкурси по Закона за развитие на академичния състав в Република България и дава становище до председателя на Академията за разкриване на процедурата;
  9. предлага на председателя на академията удължаване на трудовите договори на хабилитирани научни работници, по § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование, при изпълнение на критериите, утвърдени от управителния съвет на Академията;

 5. Учен казва:

  Те това е! Никой до сега не успя да проумее, че не битовизми като ниски заплати, стара база, апаратура и техника, застаряване на състава са причина за хала на ССА, а ЛИПСАТА НА ТОГИ ЗА РЪКОВОДСТВОТО И ПРОФЕСОРИТЕ!!! Сега „въоръжени“ с зелени и черни учените от академията, осъзнали маловажността на битовизмите мощно ще дръпнат напред! Хвала!!!

 6. ИАСАС казва:

  За наука почти не става въпрос.

Leave a Comment