Мярка 8.4 за горите отворена с бюджет от 8 млн. евро и интензитет 100%

пожар, гора

2о% от средствата предварително са разпределени за Симитли, Кресна и Югозападното държавно предприятие

Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ е отворена с бюджет от 8 млн. евро до 20 август. Днес земеделското министерство публикува насоки за кандидатстване. Прилагането на подмярката ще подпомогне възстановяването на пострадалите от огън, бури, мраз и вредители гори.

Срокът за изпълнение на одобрения проект е до 24 месеца, считано от датата на подписването на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП).

От общия бюджет, който е в размер на 15 646 400 лв., е предвиден специален бюджет за безвъзмездна финансова помощ за община Симитли, община Кресна и ДП „Югозападно държавно предприятие“ с проектно предложение, което включва инвестиции на територията на община Кресна и община Симитли. Помощта е за възстановяване на щетите от големия пожар там, който пламна в края на лятото миналата година. Определената сума е в размер на 3 129 280 лв., които представляват 20% от общия бюджет. За останалите бенефициенти помощта за разпределяне е 12 517 120 лв.

В Условията е посочено, че минималният размер на разходите, за които се кандидатства за едно проектно предложение, е до 1 955.80 лв., а максималният – до 1 955 800 лв. Това е максималният размер на разходите и за целия период на прилагане на ПРСР и се отнася включително за бенефициентите, които помежду си са предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП.

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ за одобрени проектни предложения е в размер до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Допустими кандидати по подмярка 8.4 са физически лица, собственици на горски територии; еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии; общини, собственици или стопанисващи горски територии; държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи/управляващи  горски територии; юридически лица, собственици или стопанисващи горски територии.

 

Leave a Comment