Проекти за етерично-маслени култури и за малини са с по 100 точки по мярка 4.2

538 фирми в предварителното класиране по преработвателната мярка 4.2

рози в чувалПриключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“. 538 фирми, събрали от 100 до 0 точки, са обявени в приложения списък на интернет страницата на ДФ „Земеделие.

Проектите бяха разгледани в едномесечен срок след приключване на приема в „ИСУН 2020“ по обявената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Всеки кандидат по подмярка 4.2 може да провери заявените и присъдени след предварителната проверка точки по критериите за подбор. При предварителната оценка ДФ „Земеделие” – РА се е придържала стриктно към утвърдените насоки за кандидатстване на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на ПРСР 2014 – 2020 година.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения по реда на чл.9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на настоящия списък.

Със 100 заявени и получени точки са двама кандидати – „Биоформ“ и „Булкодин“. Първото дружество кандидатства за изграждане на цех за преработка на етерично-маслени култури. Второто – за реконструкция и оборудване на цех за биологично сертифицирани малини. 

Прави впечатление, че класираните на първите 10 места предприятия са с проекти за преработка на плодове, в това число и лешници. Единственото изключение е предложението за цех за преработка и съхранение на мед.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата през ИСУН по подмярка 4.2 е 85 000 000 евро. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер е левовата равностойност на 2 000 000 евро

Новите моменти в процедурата през ИСУН при разглеждане на проектните предложения включват:

  • предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите.
  • следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);
  • техническа и финансова оценка
  • издаване на оценителен доклад.

Leave a Comment