„Професор“ и „доцент“ вече ще се става след покриване на показатели

BASF
Увеличават се стипендиите на докторантите

Софийски университетМинистерският съвет прие изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в България. Акцентът на промените е създаването на условия за обективно и безпристрастно прилагане на минимални национални изисквания към научната, преподавателската, художествено-творческата или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации. Националните изисквания са изготвени по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности в деветте научни области и съответстващите им направления.

Прилагането на Закона за развитието на академичния състав след приемането му през 2010 г. без наукометрични изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности доведе единствено до значително увеличаване броя на хабилитираните лица и на присъдените научни степени, без това да допринесе за увеличаване на научната продукция и нейната значимост в институционален и национален мащаб. Този проблем беше допълнително усложнен от липсата па достатъчно строги изисквания към професионалната компетентност и обективност на членовете на научното жури, както и на конкретни механизми за ефективен контрол.

С измененията в Закона и в Правилника оценяването на дисертационен труд на кандидатите за академични длъжности ще се извършва от журитата само за лицата, които отговарят на минималните национални изисквания, определени в правилника, както и на допълнителни изисквания в правилниците на висшите училища и научните организации, когато такива са предвидени.

С друго свое решение днес правителството прие допълнение в Постановление № 90 от 2000 г., с което се отпускат допълнителни средства на висшите училища и на научните организации, в които се обучават докторанти. Стипендиите се предоставят на докторанти, които са български граждани и граждани на държави-членки на Европейския съюз и на Европейското икономическо пространство, приети във висши училища и научни организации в страната, субсидирани от държавата, с изключение на докторантите на свободна докторантура.

Leave a Comment