Лицата, които контролират биологичните производители, ще носят наказателна отговорност

Наказателният кодекс предвижда до 3 г. затвор
Проектонаредбата за биологично производство позволява отнемане на сертификата от производител, който е направил тежки нарушения

био ягодиПроект на нова наредба, която ще замени Наредба 1 от 2013 г. за биологичното производство, въвежда по-голяма отговорност на контролиращите лица. Това се вижда от публикувания на страницата на МЗХГ за обществено обсъждане проект на наредба. Наказателната отговорност на контролиращите е записана в чл. 49, ал. 7. от проекта.

В него се посочва, че контлолиращите лица подписват декларация (приложение №5 към проектонаредбата), с която се съгласяват, че за неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. В чл. 313 от НК е записано, че „който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.“ Тук, разбира се, не размерът на глобата, а възможността за ефективна присъда, е стряскаща.

В проектонаредбата е допълнена възможността и правилата за отглеждане на биологични зайци – производство, което не бе включено досега. 

Новост е и приложение 4, в което е приложен „Списък от мерки при нередности и нарушения“. Мерките, предвидени в този списък, се прилагат от контролиращите лица за всички оператори, подлежащи на контрол за биологично производство, в случаите, когато бъдат установени пропуски, нередности или нарушения на действащата нормативна уредба.

Така например, контролиращите лица издават предписания при установени пропуски или нередности, които не засягат биологичното състояние на продукта, с определяне на срок не по-дълъг от 10 дни, в който предписанието следва да бъде изпълнено (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).

Контролиращите налагат забрана за пускане на определена партида на пазара като биологична и премахване или забрана за позоваване на термините, указващи биологичен метод на производство в етикетирането й, до отстраняване на несъответствието, при установена нередност по отношение на съответствието с изискванията на биологичното производство само за определената партида. Мярката се налага в случаите, когато засегнатата партида не е пусната на пазара.

За стопанства в преход контролиращите могат временно да ограничат (частично или пълно) сертификата и да наложат забрана за предлагане на съответната партида на пазара като биологична при установена нередност по отношение на съответствието с изискванията на биологичното производство до отстраняване на несъответствието, със задължително писмено уведомяване на клиентите на оператора от негова страна, относно наложената мярка. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и другите контролиращи лица за наложената мярка в срок от 3 дни.

Контролиращият орган може да удължи периода на преход със срок не по-малък от необходимия за отстраняване на несъответствието и представяне на доказателства за отстраняването му, за което уведомява ДФЗ. 

Сертификатът може да бъде отнет и и да се наложи забрана на оператора да извършва търговия с продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, когато бъде установено тежко нарушение или нарушение с траен ефект, със задължително писмено уведомяване на клиентите на оператора от негова страна относно наложената мярка. 

За стопанства в преход може да стартира нов преходен период, който започва да тече от датата на установяване на нарушението.

В случай на мотивирано съмнение, че даден оператор възнамерява да пусне на пазара продукт, който не е в съответствие с разпоредбите на биологичното производство, но има позоваване на метода на биологичното производство, контролиращото лице има право да наложи временна забрана за продажба на продукт като биологичен за определен срок до доказване/отстраняване на съмненията.

Преди вземането на решение се дава възможност на оператора да направи коментар по съмнението. 

 

Leave a Comment