До 10 август МЗХГ чака предложения за изготвяне на единен поземлен закон

BASF
Той ще замени остарелите, десетки пъти поправяни и разхвърляни и в други закони ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ

МЗХМинистерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) открива до 10 август обществена консултация за написването на единен законодателен акт, свързан със земеделските земи и поземлените отношения. Целта е да бъде създадена цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на досегашните закони и нормативи, и да премахне противоречията в отделните актове.

Сегашният Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) има прекалено много корекции, някои от текстовете му вече са неприложими.

Законът за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и правилникът за прилагането му е регламентиран в множество закони и подзаконови нормативни актове, което прави трудно проследяването на цялостната рамка и непротиворечивото й прилагане.

Дори между двата цитирани закона има противоречия.

Освен това Народното събрание има решение от 19 септември 2017 г. относно необходимост от усъвършенстване на законовата база, а на министъра на земеделието, храните и горите бе възложено да се изготвят анализ и стратегия за развитие на поземлената собственост и поземлените отношения. Анализът и стратегията са внесени в парламента на 28.12.2017 г., от която дата тече цитирания в решението на Народното събрание 10-месечен срок за представяне на проект на единен законодателен акт.

От земеделското министерство приканват заинтересованите да направят предложения и коментари по основните направления, посочени по-долу. Те могат да направят и предложения за допълнителни въпроси, които следва да намерят решение в законопроекта, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването.

Новата уредба на поземлените отношения  ще уреди въпроси, свързани с:

–           делби на земеделски земи – ще бъдат обобщени действащите в различни закони норми, регулиращи доброволната делба;

–           промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой „постоянно затревени площи“, която да може да се извършва само след изключването им от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите;

–           създаване и поддържане на специализирана карта и регистри за текстови и графични данни, относно ползването на земеделските земи по предназначение, които не са включени в кадастрална карта;

–    създаване и разпределение на масиви за ползване на земеделски земи – подобряване на действащата процедура;

–           обмен на данни с Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/  – ще бъде уреден обменът на данни между МЗХГ и АГКК чрез отдалечен достъп;

–           явна фактическа грешка – изменение на действащото законодателството, прилагащо промени в карти и регистри по повод констатирана явна фактическа грешка, в посока провеждане на частично земеустройство по отношение на засегнатите от грешката имоти; въвежда се единна, общовалидна дефиниция за явна фактическа грешка;

–        ползване на земеделските земи – предвижда се да се регламентира нов ред за разпределение на държавните и общински пасища, мери и ливади, като обща комисия, с представители на общинската администрация и на областната дирекция „Земеделие“, да разпределя едновременно пасища, мери и ливади от ОПФ и ДПФ на правоимащите лица в землището, където е регистриран животновъдният им обект, а при изчерпване на ресурса от държавни и общински имоти в същото землище, да се разпределят  имоти от двата фонда в съседни землища;

–           общи положения при ползване на земите от държавния и общинския поземлен фонд под наем или аренда – предвижда се да се прецизира и допълни режимът на ползване на земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд, като се  въведе максимален срок на договорите за аренда за отглеждане на едногодишни полски култури (10 стопански години), а за договорите за създаване и отглеждане на трайни насаждения – до 30 стопански години, като за последните се предвижда възможност за анексирането им до изтичане на срока на плододаване, при арендна вноска, определена по пазарен механизъм; предвижда се също да отпадне възможността за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от ДПФ или ОПФ чрез конкурс;

–           управление на земеделските земи от държавния поземлен фонд – ще бъдат прецизирани процедурите по отдаване на земеделски земи под нам или аренда чрез търг; без провеждане на тръжна процедура и предоставяне на такива земи за безвъзмездно ползване на бюджетни организации;

–           замени на земеделски земи от държавния поземлен фонд с частни земеделски  земи – предвижда се да се уредят и случаите, в които се допуска извършване на замяна със земи от държавния поземлен фонд, като се регламентира възможност за извършване на замени със земеделски земи – собственост на общините, когато се налага реализиране на проекти за социално-икономическото развитие на общината, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение;

–          разпореждане със земеделски земи от държавния или общинския поземлен фонд, заети с овощни насаждения – предвижда се да се уреди процедурата за продажбата на тези земи, с оглед констатирани непълноти в същата;

–        разпореждане със земеделска земя, върху която е извършено строителство преди влизането в сила на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – предвижда се създаването на комисия, която да подпомага министъра на земеделието, храните и горите;

–           продажба на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд чрез търг на притежатели на компенсаторни инструменти – предвижда се създаване на нова процедура за продажба на свободни земеделски земи от ДПФ на притежатели на компенсаторни инструменти и заплащане на 40 на сто от цената на имота в лева, при начална тръжна цена, определена по пазарен механизъм, като се отмени Наредба №16/2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове;

–           разпореждане със земите в стопанските дворове – предвижда се да се прецизират и допълнят  процедурите за продажба на земи в стопанските дворове, представляващи застроени и прилежащи площи към сгради/съоръжения на прекратените организациите в бившите стопански дворове, както и на свободните, негодни за земеделско ползване земи, и на свободните земеделски земи, останали след възстановяване правата на бившите собственици; за незастроените имоти в стопанските дворове се предвижда да се провежда само един общ търг, на който да участват всички заинтересовани лица, като началната тръжна цена се определя по пазарен механизъм; за собствениците на сгради и съоръжения се предвижда да се  въведе срок, в който да регистрират собствеността си в действащата карта на съответното землище, както и срок, в който при наличие на неразпределено недвижимо имущество на прекратените организации, същото да бъде предадено в собственост на общините по местонахождението на имотите;

–           опазване на земеделските земи от увреждане детайлно ще бъдат регламентирани правата и задълженията на собствениците и ползвателите на земеделски земи във връзка с опазването им;

–           рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт – подробно ще бъде регламентирана процедурата по рекултивация на нарушени терени, ще бъдат определени документите, които следва да се представят в хода на производството, ще се регламентира в кои случаи се отнема и оползотворява хумусния пласт;

–           строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – Предвижда се отмяна на Наредба № 19 от 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (обн. ДВ. бр. 85 от 2012 г.), като разпоредбите на същата ще бъдат включени в законопроекта. Ще бъде регламентирана забрана за извършване на строителство по реда на Наредба № 19 от 2012 г. в земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“.

–           промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – предвижда се да бъдат изрично регламентирани хипотезите, в които комисиите, в чиито правомощия е да утвърждават площадки и/или трасета и да променят предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, да отказват да утвърдят площадка за проектиране; ще се уеднаквят обектите, които се допускат за изграждане върху земеделски земи – ОПФ, с начин на трайно ползване – пасище, мера или ливада; ще бъде извършено изменение, свързано със сроковете за валидност на решението за промяна на предназначението на земеделските земи; ще бъде въведен изричен документ, доказващ срока на валидност на решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изпълнение на концесионен договор;

–           временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди – ще бъде ясно регламентирана компетентността на комисиите, в чиито правомощия е да разрешават временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди;

–           категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение – предвижда се въвеждане на обжалване на актовете и по съдебен ред с цел защита правата на заинтересованите лица;

–                      административнонаказателни разпоредби – детайлно ще бъдат разписани съставите на административни нарушения и съответните санкции за физически и юридически лица като ще бъдат разграничени правомощията по издаване на наказателни постановления.

Leave a Comment