ИАСАС ще поддържа електронен регистър на търговците на посевен и посадъчен материал

семепроизводствоИзпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) ще поддържа на интернет страницата си електронен регистър на търговците на посевен и/или посадъчен материал. Това е записано в чл. 17 на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал. Проектът е публикуван днес на страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.

В процеса на дългогодишно прилагане на Наредба № 13 от 2004 г. се установи необходимостта от изменение на някои от нейните текстове с оглед намаляване на административната тежест към бизнеса, премахване на някои излишни и усложнени процедури, както и внасяне на други технически корекции, се посочва в мотивите към проектонаредбата.

С последните изменения и допълнения в Закона за посевния и посадъчния материал (изм. и доп. ДВ, бр. 17 от 23 февруари 2018 г.) отпада разрешителния режим по отношение на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал, което налага промяна в предметния обхват на Наредба № 13 от 2004 г. Същата като подзаконов нормативен акт е необходимо да съответства на нормативния акт от по-висока степен.

Проектът е съобразен и с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

В заключителните разпоредби на проекта на наредба се правят и изменения от техническо естество (актуализират се препратки и наименованията на администрации) в няколко наредби: Наредба № 12 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения, Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз,  Наредба № 24 от 2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от медицински и ароматни растения, Наредба № 29 от 2004 г. за производство и търговия на посевен материал от тютюн и Наредба № 80 от 2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите-членки на Европейски съюз.

Leave a Comment