Министерска заповед: От 3 септември се заявява помощта за акциза на газьола

протест тракториСъс заповед от днес, 26 юли, земеделският министър Румен Порожанов определи срока за подаване на заявления за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство.

Земеделците ще могат да кандидататстват в периода 3 – 21 септември 2018 г. като попълнат заявление по образец. 

Бенефициенти могат да са вписаните в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП; стопаните, които имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за стопанските 2016/2017 г. и 2017/2018 г.; които нямат изискуеми публични задължения; не са в производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация; не са предприятия в затруднено положение; не са получили друго публично финансиране за същите приемливи разходи; имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за 2017 година; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Максимално допустимото количество газьол в литри, за който може да се възстанови част от стойността на акциза, се изчислява съобразно Методика за определяне на  индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство”, въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установените животни/Интегрираната информационна система.

Държавен фонд „Земеделие“ определя максимално допустимото количество газьол (в литри), за което може да се възстанови част от стойността на акциза на газьола, след извършване на проверките по чл. 37 от Закона за подпомагане на земеделските производители.   

Закупуването на газьола се доказва с фактури. Фактурите следва да бъдат издадени на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта. През 2018 г. се възстановява част от стойността на акциз върху газьола по фактури от 2017 г.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула:

ОСА=ОРП/∑ИГКи,

където: ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол;

ОРП е общият размер на държавната помощ;

ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.

 

Leave a Comment