В Пловдив са създадени общински комисии за споразумения за масиви

агроекологияСъс заповед от 6 август на директора на областната земеделска дирекция на Пловдив са създадени общински комисии. Те ще ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. в съответните землища от общините. 

Споразуменията са по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 37 в, ал. 1, която гласи: Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция „Земеделие“ в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция „Земеделие“. При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване по чл. 37б, ал. 3.“

В случай, че не се постигнат доброволни споразумения, комисиите ще съставят проекти за разпределение по определения ред в ЗСПЗЗ и правилника за прилагането му.

Заседанията на комисиите по създаване на масивите за ползване ще се провеждат по изготвени графици, които ще се оповестяват чрез обяви в съответните кметства и на интернет страниците на общините и областната земеделска дирекция в Пловдив.

 

Leave a Comment


− 6 = две