До 15 август стопаните могат да променят регистъра за създаване на масиви

Какви са сроковете за сключване на споразумения

Българска-земяОдобрените от земеделския министър на 8 август указания за сключване на споразумения за ползването на земеделските земи са публикувани на сайта на МЗХГ.

Според документа:

Какво е трябвало да се направи досега

До 31 юли собствениците на земи подават декларации до общинските служби. В тях посочват начина, по който ще ползват всеки един от имотите си – в реални граници или в масиви. Когато собственикът има сключен договот за отдаване на имотите под наем или аренда, той ги посочва, а ползвателят трябва да декларира начина, по който ще ги ползва – отново до 31 юли. Всеки съсобственик може да подаде декларацията от името на останалите. Ако собствениците не желаят имотите им да се ползват за създаване на масиви, изрично посочват искането си.

Ползвателите на имоти описват в заявление имотите според регистрираните в общинските служби договори или документи за собственост. В заявлението посочват как ще ползват имотите – в реални граници или комасирано като масиви. Ползвателите трябва да са изплатили дължимите ренти за предходни стопански години на собствениците и да декларират, че не са свързани лица с други, които не са го направили.

В случай, че в общинската земеделска служба са представени повече от един договор за един и същ имот, спорът се решава единствено по съдебен ред.

Ако след 31 юли има промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване на имотите, това не се взема под внимание при създаване на масиви, освен ако промените не се декларират до 15 август.

До 1 август общинските служби трябва да са подготвили предварителен регистър на имотите, които ще участват в процедурата за създаване на масиви. В него трябва да са описани номерата на имотите от картата на възстановената собственост (КВС) заедно с площта, категорията и начина на трайно ползване, имената на ползвателите и правните им основания, както и имотите за които няма сключени договори и подадени декларации от собствениците.

Извън предварителния регистър остават ползватели със задължения за плащане на ренти; имоти, декларирани за ползване в реални граници; пасища, мери, ливади; имоти от договори за наем, чиито срок изтича преди приключване на стопанската година, за която са заявени; и идеални части от имоти.

До 15 август е възможно да се правят промени в предварителните регистри при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на грешки и неточности.

Доброволни споразумения

До 20 август създадените комисии за всяко землище определят масивите и границите им.

До 25 август общинските земеделски служби публикуват обява на сайта на съответната община и областна земеделска дирекция за изготвените регистър и карта на ползването. Промени се извършват до 30 август.

До 30 август се сключват по образец споразуменията за ползване на масивите за предстоящата стопанска година.

В срок до 1 октомври областният директор издава заповед за ползването на „белите петна“, която се публикува до 10 октомври.

Служебно разпределение

Служебно разпределение се изготвя до 15 септември. То се прави, когато не се постигне споразумение между ползвателите или когато споразумението е за по-малка площ от две трети от масива. Служебно се разпределя още остатъкът от масива.

При служебно разпределение регистърът и картата се оповестяват до 20 септември, а промени по тях могат да се правят до 25 септември. До 1 октомври областният директор „Земеделие“ издава заповед, с която одобрява служебното разпределение, която се публикува до 10 октомври.

Полски пътища и напоителни канали

Ако в масивите попадат свободни земи от общинския и/или държавния поземлен фонд, те могат да бъдат предоставени на ползвателите по тяхно искане със заповед на земеделския министър или упълномощето от тях лице, или със запавед на кмета, ако става въпрос на земи от общинския фонд. Договорът се сключва за година след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена.

За ползването на полски пътища, които не са необходими, и на нефукциониращи напоителни канали, редът е друг. Ползвателят на масива може да подаде заявление до председателят на комисията, създадена за съответното землище. Директорът на областната дирекция „Земеделие“ подава искане до съответния общински съвет, който трябва да реши в рамките на един месец дали предоставя полския път за ползване и да определи наемната цена. Ползвателят трябва да сключи договор с общината и да плати наема до месец след публикуване на решението на съответния общински съвет.

Ако общинският съвет пропусне срока, областният директор определя със заповед наемната цена, след което започна да тече едномесец срок за плащането й в общинска сметка.

За ползване на напоителните канали областният директор подава искане до „Напоителни системи“ (или до собственика на съоръжението, ако е друг), получава съгласието му и предлага на ползвателя сключване на договор за имота.

Ползвателите на пътища и канали могат да получат субсидиране за пътища и канали, ако са платили наема в 3-месечен срок след подписване на договорите.

Leave a Comment


3 + = пет