Бюджетът за В и К по общинската мярка 7.2 се увеличава с 84 млн. лв.

BASF

водоснабдяване - първа копкаСъс заповед от 10 август т.г. земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета по мярка 7.2 от приема през 2016 г. с 42 826 879.91  евро (83 762 096.53 лв.). 

Увеличението касае единствено проектите за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони. Първоначално, предвидените средства са били 85 000 000 евро.

В мотивите за увеличението на средствата по това направление, зам.-министър Лозана Василева е посочила, че при предварителната оценка на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция е констатирано, че 17 броя проекти получават 70 точки. Това са проекти, свързани с осъществяване на В и К дейности. За тях има наличен частичен разполагаем бюджет.

В рамките на периода на приема през 2016 г. по мярка 7.2 са постъпили общо 113 заявления за подпомагане с общ размер на заявените инвестиционни разходи 546 549 137,09 лв.

Leave a Comment


6 + четири =