Румен Порожанов иска от правителството безлихвени кредити за общините бенефициенти

BASF
Заемите ще се отпускат на общини, които нямат задължения към ДФ „Земеделие“

7.2 - снимка в текстаЗемеделският министър Румен Порожанов предлага на правителството да одобри ново постановление за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г. и тяхното възстановяване.

В доклада до Министерския съвет Порожанов припомня, че през предишния програмен период Постановление № 59 от 2011 г., което е с аналогично действие, е решило проблема с недостатъчните за изпълнение на проекти по ПРСР общински бюджети.

Общините бенефициенти по ПРСР 2014 – 2020 г. са силно затруднени да осигуряват собствени средства за междинни и финални плащания към изпълнителите по съответния проект, посочва министърът. Поради факта, че общините разполагат с малък бюджет и приходи, те срещат затруднение при осигуряването на кредити, предоставени от кредитни и финансови институции.

В проекта на постановление се предлага временните безлихвени заеми от централния бюджет да се отпускат на общини с одобрени проекти по ПРСР 2014 – 2020 г., които са сключили договор с Държавен фонд „Земеделие” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Изискването към общините е да нямат и задължения към Държавен фонд „Земеделие“, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.

В случаите, когато на общината е наложена финансова корекция, за да може да й бъде отпуснат заема, е необходимо общината да е извършила действителни плащания към изпълнителите по съответния проект в размер, равен на стойността на наложените финансови корекции със сключеното допълнително споразумение към договора за определяне на финансовата помощ.

Заемът ще се отпуска на общината за извършване на междинни или окончателни плащания на разходи по изпълнението на съответния проект.

Размерът на заема, който ще се предоставя на общината за извършване на междинни плащания, ще е до разликата между общия размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за плащане, и платеното по проекта авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“. В тази връзка е предвидено, че общината ще може да кандидатства за получаване на заема за извършване на междинно плащане, след проверка на изпълнението на одобрена обособена част от инвестицията и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция на междинния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект (след верифициране на разходите).

Изрично в Постановлението е посочено, че недопустимите разходи за изпълнението на конкретния проект ще се осигуряват от общината. С цел яснота е предвидено, че със заема не могат да се плащат разходи за данък върху добавената стойност (ДДС), тъй като ДДС е недопустим разход съгласно условията на ПРСР 2014 – 2020 г.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” ще заявява в Министерство на финансите до 10-то число на месеца необходимия месечен лимит за заеми.

В едномесечен срок от отпускане на заема, Държавен фонд „Земеделие” ще превежда одобрената безвъзмездна финансова помощ в размера на ползвания заем по конкретния договор на съответната община.

Основен момент от механизма за предоставяне на заеми от централния бюджет е въвеждането на краен срок, в който те ще се предоставят на общините, а именно най-късно до 30 ноември на съответната календарна година.

Така се гарантира, че в рамките на установения едномесечен срок, най-късно 15 декември предоставените заеми ще са възстановени в централния бюджет.

Опуснатите средства от централния бюджет за заемите ще се възстановяват от Държавен фонд „Земеделие” в едномесечен срок от предоставянето им, но не по-късно от 15 декември в рамките на бюджетната година.

Leave a Comment