Бенефициенти по мярка 6.3 могат да кандидатстват и по мярка 4.1.2

крави във фермата на Вангел ЛоловФермери, които са били одобрени като бенефициенти по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, могат да получат допълнително финансиране и по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, ако отговарят на определени условия. Това съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите.

Подмярка 6.3 бе отворена за кандидатстване от 4 юли до 12 август 2016 г., одобрените фермери могат да разчитат на помощ в размер на 29 337 лв. (15 000 евро), които се изплащат на два транша. Едно от основните условия за кандидатстване бе стопанствата да са със стандартен производствен обем (СПО) в размер от 2 000 до 7 999 евро.

Мярка 4.1.2 бе отворена на 6 август 2018 г., крайният срок на кандидатстване е до 22 октомври. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лв., максималният е 48 895 лв. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв. СПО на стопанствата на кандидатите трябва да е между 6 000 и 7 999 евро.

„Имам 145 овце майки. Мога ли да кандидатствам за мярка 4.1.2. при условие, че бях одобрена по мярка 6.3. Сега ми са необходими средства за построяване на кошара“, пита животновъд.

От МЗХГ отговарят, че одобрени по подмярка 6.3 са допустими, ако отговарят на условията на т. 3, буква „в“ и т. 14 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ към условия за кандидатстване. Кандидатите трябва да имат икономически размер на стопанството, измерен в стандартен производствен обем (СПО) в границите между левовата равностойност на 6000 евро и 7999 евро включително и над 50 на сто от СПО на стопанството е от секторите „Животновъдство“, „Плодове и зеленчуци“ и/или „Етеричномаслени и лекарствени култури“, съгласно продуктите, посочени в Приложение № 3 към условията за кандидатстване. Земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“ са допустими за подпомагане, само ако животновъдните обекти са разположени на територията на планински район. (Виж списъка на населените места, които попадат в  планински райони!)

Leave a Comment