МЗХГ ще изплаща на собствениците на „бели петна“ 80% от рентата

Останалите 20% наемателите ще внасят по друга сметка за обслужване на административни и съдебни разходи

земяВ проекта на новия Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, масово наричан Кодекс за земята, е намалена рентата за собствениците на „бели петна“. Като „бели петна“ се определят земеделските земи, чиито собственици не са проявили или изразили желание за реда, по който ще ги ползват или не желаят да ги ползват, пред земеделските служби.

Досега ползвателите на „бели петна“ по споразумение или чрез служебно разпределение бяха задължени да внасят определената по средни пазарни цени годишна рента по сметка за чужди средства съответната областна земеделска дирекция. Те трябва извършат плащането до три месеца от публикуването на заповедта за разпределяне на белите петна.

Законопроектът променя размера на плащането. В чл. 127 е посочено, че наемателят заплаща 80% от определената годишна рента на правоимащите лица, а другите 20 на сто внася по набирателна сметка за обслужване на административните и съдебни разходи.

В проекта е променен и размерът на санкцията при забавяне на рентното плащане. Досега земеделецът бе наказван с 3-кратно увеличен размер на рентата. В новия документ наказанието е намалено на „друкратен размер на средното годишно рентно плащане за землището“. Заповедта на директора на областната дирекция „Земеделие“ относно санкцията може да се обжалва.

Законопроектът вмъква и срок за изплащане на рентата на собствениците на бели петна. Към момента всеки съ/собственик може да получи натрупаната сума от ренти когато и да е. В новия документ е записано, че срокът за изплащане е 10-годишен.

Leave a Comment


− две = 4