Биопроизводителите ще работят по нови правила и марка

BASF

„Държавен вестник“ публикува нова наредба за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор.

Биопроизводителите ще работят по нови правила

Биопроизводителите ще работят по нови правила

Т.нар. Наредба №5 ще влезе в сила на 11 ноември тази година, като с постановлението се отменя добре познатата на стопаните Наредба №1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения,

животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

Новата наредба ще съкрати някои срокове, в които производителите на биологична продукция ще получават отговор от контролиращите лица и структурите на Министерството на земеделието.

Запазва се възможността за използване на национален знак за биологична продукция „Калинка“ (виж снимката по-долу). Марката е собственост на Министерството на земеделието, а производителите ще получават право да я използват след решение на контролиращите организации.

Основни положения в наредбата:

♦ създаване и поддържане на информационни бази данни, за които не се събират такси

♦ прилагане на правила за преход към биологично производство

♦ внос от трети държави на биологични продукти и храни съгласно изискванията

♦ издаване на разрешение за контролна дейност и последващ официален надзор върху дейността на контролиращите лица

♦ състава и функциите на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство

В наредбата е заложено и разширение на състава на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биопроизводство, като се предвижда включването на още две институции, имащи важна роля по отношение на регулацията в сектора – Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

и Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

С наредбата се създават и национални правила за биологично отглеждане на зайци.

Както и досега, Министърът на земеделието, храните и горите е компетентен орган при провеждане на политиката на Европейския съюз и националната политика в областта на биологичното производство,

надзора и контрола, а официалният контрол се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните.

Leave a Comment


− две = 7