БСП внесе проект за промени в Закона за земята

агроекологияДепутати от левицата внесоха законопроект за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделската земя (ЗСПЗЗ). 

Основното изменение, за което настояват вносителите, касае наследниците на изселилите се тракийски бежанци през периодите 1913-1928 г. и 1928-1944 г., които не са били компенсирани досега. В заключителна разпоредба депутатите предлагат лицата, които не са се възползвали от правото на обезщетения, да могат да го сторят без да са ограничени във времето. Става въпрос за потомци на тракийските бежанци, с чиито земи е погасен държавният дълг чрез Спогодбата за уреждане на висящите финансови въпроси и развитие на икономическото сътрудничество между България и Гърция. Спогодбата е подписана през 1964 г. 

Правото на обезщетение за онези, които навремето не са получили облигации и не са били обезщетени по друг начин, е въведено през 1991 г. в чл. 10а (днес 10в) на ЗСПЗЗ, по-късно е въведен краен срок, през който бежанците и наследниците им са можели да подадат заявления. 

Законът дава право на български граждани или техните наследници, чиито земеделски земи са послужили за погасяване на държавен дълг, да бъдат обезщетени с поименни компенсационни бонове или със земя от държавния поземлен фонд. 

Мотивите за исканите законови изменения са, че много от имащите право на обезщетения, не са се възползвали , тъй като са трайно пребиваващи извън страната или са болни или стари хора. Депутатите се позовават на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, чиито текстове са дали основание на съда в Страсбург да издаде осъдителни за държавата присъди по реституционни дела, в това число и за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Leave a Comment


+ три = 6