В Поземления закон има процедура за превръщането на неземеделски в земеделски земи

земиПроектът на Закон за поземлените отношения и опазване на земеделските земи бе дискутиран в Стара Загора с участието на зам.-министър Вергиния Кръстева, съобщиха он МЗХГ. 

Съвсем ново в проектозакона е предложението за процедура за промяна на предназначението от неземеделска в земеделска земя. В съществуващото в момента законодателство няма такава възможност, но заради интерес от страна на собственици е предвидено това да се осъществи.

Кръстева поясни, че процедурата за разпределение на общински и държавни пасища, мери и ливади е прецизирана. Съществен момент е, че ще се разпределят имоти от двата фонда, в землището, където е регистриран животновъдния обект на лицето. Имоти в съседни землища ще се предоставят за ползване чак след изчерпване на ресурса от общински и държавни земи в същото землище.

Проектът  за нов закон е обявен в портал за обществени консултации на 27 август  2018 г.,  а консултациите приключват на 26 септември 2018 г.

Leave a Comment


+ 7 = дванайсет