7 мерки по ПРСР ще се отворят 2019 г. Сред тях – за напояване, за местни пазари, за малки стопанства

BASF
Ще бъдат отворени още мерките за обучение, за възстановяване на храмове, за МИГ

канал R-3Общо 7 подмерки ще бъдат отворени през 2019 г. Някои от тях ще стартират за първи път през настоящия програмен период. Това са мерките за напояване и за създаване на организации за директни доставки, в това число и за организиране на местни пазари. За втори път ще стартират подмярката за малките стопанства 6.3, за възстановяване на храмове 7.6 и за финансиране на проекти на местни инициативни групи. Ще бъде отворена и обучителната подмярка 1.1.

Подмярка 6.3 за малките стопанства ще тръгне за втори път през настоящия програмен период догодина. Индикативният график е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК. Първият прием по подмярка 6.3 бе през лятото на 2016 г. с бюджет от 30 млн. евро. През 2019 г. е предвидено приемът да е през май-юни с бюджет от 22 млн. евро. Помощта, която одобрените кандидати ще получат, е 15 000 евро , което означава, че 1467 малки фермери имат шанс да развият стопанствата си.

За първи път ще бъде отворена подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“. Очакваният прием ще е през септември-октомври. Подкрепата се предоставя за създаване и развитие на къси вериги на доставки и за създаване и развитие на местни пазари. Подпомагането обхваща само къси вериги на доставки, които включват не повече от един посредник между земеделския стопанин и потребителя. Максималният размер на помощта е 500 000 евро, а интензитетът е 50 до 70%, когато има инвестиционни разходи.

Кандидати по тази подмярка могат да бъдат организации, съставени от земеделски стопани, малки и средни предприятия или търговци на дребно, които извършват своите дейности в обхвата на конкретна къса верига на доставки или в обхвата на конкретен местен пазар.

Подпомагането е разделено на фази. За проучвания за приложимост на проекта за сътрудничество сумата е 5 000 евро на година за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар – първа фаза. По първа фаза могат да се изпратят 10 000 евро/година за стимулиране на интерес и разширяване на състава за обединение за къса верига на доставки или обединение за местен пазар. Текущите разходи за сътрудничество или популяризиране са във втората фаза на изпълнението, заедно с преките разходи за изпълнение на проекта. Предвиденият бюджет по втора фаза е 8 милиона евро.

За първи път ще се отвори и подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура“.Тя е конкретно за възстановяването на инфраструктурата за напояване чрез реконструкция и модернизацията й в съответствие с идентифицираните нужди. Подмярката ще бъде отворена през май-юли. Ще се финансират инвестиции извън земеделските стопанства, включващи разходи за намаляване загубите на вода, свързани с реконструкция/рехабилитация на съоръжения, модернизация и механизация на оборудване, включително и съоръжения за съхранение на вода за напояване в съществуващи мрежи извън стопанствата; и инвестиции в машини и съоръжения за напояване, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Бюджетът по подмярка 4.3 ще е левовата равностойност на 50 465 860 евро. Разходите по проектите се разделят на материални и нематериални. В материалните инвестиции са включени: Реконструкция/ рехабилитация на сгради и друга недвижима собственост, използвана за дейността, включително такава, използвана за опазване на околната среда; Закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на дейността, включително свързани с опазване на околната среда и подобряване на енергийната ефективност. В нематериалните: Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Те не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиции по проекта. Други нематериални инвестиции са разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; Закупуване на софтуер, пряко свързан с дейността; Разходите, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството, подготовка за сертификация.

Две мерки за местните инициативни групи /МИГ/ – 19.1 и 19.3 ще бъдат отворени през втората половина на годината.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ ще подпомогне малки  пилотни проекти на МИГ, които са преминали оценка за административно съответствие и допустимост по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г. Максималният размер на помощта за проект е 15 000 евро. Мярка 19.1 ще бъде отворена през ноември-декември 2019 г.

Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ ще тръгне през август догодина според Индикативния график. Тя ще финансира проекти за подготвителни дейности и проекти за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност. Ще се подпомага и създаването на европейска идентичност в допълнение към местната, регионалната и националната идентичност. Помощта е 100%. За подготвителна помощ се отпускат до левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество и до 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество. За изпълнение на проекти за сътрудничество подкрепата е в размер на левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество.

За втори път през периода 2014-2020 г. ще бъде отворена и подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“. Тя касае най-вече възстановяването на храмове на различните вероизповедания. Приемът по нея се планира да е през юни-август 2019 г. Бюджетът п подмярката ще е до левовата равностойност на 12 112 401 евро – в зависимост от остатъчния бюджет след сключване на договори за финансова помощ от първия проведен прием на заявления за подпомагане през 2016 г. Интензитетът ще е 75-100%. Максималният размер на подкрепата по един проект е предвидено да бъде до левовата равностойност на 400 000 евро.

През май-юни е планирано да стартира подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“. Подмярката ще е с бюджет от 8 млн. евро. Тя ще подпомага организирането и провеждането на курсове за обучение и семинари в областта на селското стопанство и горското стопанство. Помощта ще е 100%. По подмярката могат да кандидатстват организациите, които предоставят трансфер на знания чрез курсове за обучение и семинари; Висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение; Научни институти или опитни станции в областта на селското стопанство или горите –  за организиране само на семинари.

Leave a Comment