По 1200 лв./г. на производители на плодове и зеленчуци за стандарта GLOBALG.A.P.

ябълки тържищеЕвропейската комисия одобри нова държавна помощ „Помощ за сертифициране на стопанства в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта GLOBALG.A.P.”, с номер в публичния регистър на държавните помощи – SA.52178 (2018/XA), информираха от МЗХГ.

Схемата е разработена и ще се прилага по предложение на браншовите организации в сектор „Плодове и зеленчуци“.

Организациите в сектора поискаха от министър Румен Порожанов миналата есен финансова помощ за внедряване на сертификата и той се отзова положително. Издаването на GLOBALG.A.P. е свързано с инвестиции и такси, които са непосилни за част от по-дребните производители. От друга страна западните, а и българските търговски вериги вече поставят условия пред доставчиците да притежават този международен сертификат, който проследява продуктите от семето до щанда заедно с технологиите при производството им и се търси от осведомените потребители.

Целта на помощта е чрез подкрепа на земеделските стопани за въвеждане на стандарта да се оптимизира процесът по производство на качествени селскостопански продукти в сектор „Плодове и зеленчуци“, да се намали използването на химически суровини и да се сведе до минимум вредното въздействие върху околната среда, посочват от МЗХГ.

Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия – земеделски стопани, и към признати  групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци” за първоначално въвеждане на стандарта GLOBALG.A.P.

Размерът на помощта е до 1 200  лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група/организация на производителите годишно, за дейности по сертифициране и удостоверяване въвеждането на добрите производствени практики. Предвижда се схемата да се прилага до 31 декември 2020 г., след решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.

Leave a Comment