Обнародвана е Програмата за лозари и винари за следващите 5 г.

BASF
За Преструктуриране и конверсия максималният размер на разходите е 3 млн. лв.
По промоционалните проекти кандидатите поемат 50% от разходите
За Инвестиции в предприятия максималната стойност на проект е 600 хил. евро

Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г. е обнародвана в днешния 93-и брой на „Държавен вестник“ (09.11.2018 г.).

Сред фундаменталните промени спрямо досегашната програма е липсата на финансиране по мярката „Събиране на реколтата на зелено“, която така или иначе отпадна от пролетта на 2017 г. Новост е и подпомагане застраховането на лозята.

По-различен е и срокът на мониторинг на изпълнените проекти по мерките за „Преструктуриране и конверсия на лозята“ и „Инвестиции в предприятията“. Досега от бенефициентите се изискваше да използват инвестицията по предназначение до края на втората година, следваща годината на окончателното плащане. В следващата програма този срок е увеличен на 5 години.

лозя, жена бере грозде във Вила Юстина

В следващата програма максималният размер на финансовата помощ по

мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

отново ще е до 75 сто от разходите за изпълнение на всяка конкретно определена дейност на база определени пределни цени по приложение № 1. Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием, е 3 000 000 лв. Максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма, е 6 000 000 лв.

Максималният размер на разходите по проект или проекти, подадени от групи или организации в рамките на един прием, е 3 000 000 лв., като в него се включват и проекти, подадени от членовете на групата или организацията.

Паричното обезщетение за

загуба на доход

по мярката за конверсия и презасаждане се изчислява въз основа на средния годишен добив от хектар за последните две винарски години преди извършване на изкореняване. Средният годишен добив, за който се изплаща обезщетение, е до 9000 кг/ха.

Цената на килограм грозде се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите за съответната финансова година, в която е подадено заявлението за парично обезщетение.

По сегашната програма авансово плащане можеше да бъде заявено до 6 месеца от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ, но не по-късно от 31 юли на съответната финансова година. За следващия 5-годишен период авансовото плащане трябва да бъде заявено до 2 месеца след сключване на договора и отново не по0късно от 31 юли на съответната финансова година.

При

мярката за популяризиране на пазарите в трети държави

има други промени. Досега бенефициентите трябваше да имат самоучастие от минимум 20 на сто от всички разходи, като 50% от тях се поемаха от ЕС, 30% от държавата. От догодина участниците ще поемат 50% от разходите.

Ползвателите на финансова помощ през който и да е програмен период могат да получат финансиране само за разходи, които не са били вече финансирани.

Максималната стойност на един проект на кандидати по тази мярка не може да надвишава 1 000 000 лв.

Максималната стойност на един проект на кандидати, които са организации на производители, междупрофесионални организации или държавни оргни и институции не може да надвишава 4 000 000 лв.

Мярката „Инвестиции в предприятия“

изисква одобрените кандидати да изпълнят проектите до 1 юли на втората финансова година, следваща финансовата година на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ. Така бе и досега.

Максималният размер на финансовата помощ по мярка „Инвестиции в предприятия“ е:

– до 50 на сто от стойността на действителните разходи за осъществяване на допустимите инвестиционни дейности за микро-, малки и средни предприятия.

– до 25 на сто от действително направените разходи за предприятия с по-малко от 750 служители или с оборот, по-малък от 200 милиона евро;

– до 15 на сто от действително направените допустими разходи за предприятия с над 750 служители или с оборот над 200 милиона евро.

Разликата между пълния размер на одобрените разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от получателя на финансовата помощ.

Максималната стойност на един проект не може да надвишава левовата равностойност на 600 000 евро. При сегашната програма максимумът бе 400 000 евро.

Максималният размер на общите допустими разходи по мярката за целия период на прилагане на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. за един кандидат е левовата равностойност на 1 500 000 евро.

По мярка „Застраховане на реколтата“

се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде от физически или юридически лица или от групи или организации на физически или юридически лица, които стопанисват площи, засадени с винени сортове лози.

Кандидатите за подпомагане трябва да са вписани в лозарския регистър на ИАЛВ като гроздопроизводители и да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания за един или няколко от следните застрахователни рискове:

Неблагоприятни климатични условия, приравнени към природни бедствия като слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша, които унищожават повече от 30 на сто от средния добив, изчислен на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години, базирано на предходния петгодишен период, като от него се изключат най-високата и най-ниската стойност;

Други застрахователни рискове: загуби, причинени от животни, щети, нанесени от болести по растенията или нашествия от вредители, други неблагоприятни климатични условия, различни от посочените вече.

Допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за единица площ, върху която се изчислява застрахователната премия, допустима за подпомагане, се определя за всяка финансова година със заповед на министъра на земеделието, храните и горите въз основа на официална статистическа информация за средните изкупни цени на виненото грозде през предходните три винарски години и за получените средни добиви от единица площ през същите периоди.

Финансовото подпомагане е в размер между 50 и 80% от разходите за застрахователни премии, заплатени от производителите за застраховане срещу загуби.

Leave a Comment


четири − 2 =