Вносът на домати, краставици и пипер расте, подем в консервната индустрия

BASF
Средните добиви при домати и пипер намаляват, при краставици се увеличават, наблюдават икономистите от САРА

Анализ за състоянието на сектор Зеленчуци и по-точно на производството, добивите, пазара и преработката на основните плодови зеленчуци домати, краставици и пипер публикува Центърът за стратегически анализи в селското стопанство (САРА). 

Икономистите установяват колеблив напредък в отглеждането на трите основни зеленчуци и отбелязват, че земеделските производителите са в силно конкурентна среда заради вноса на зеленчуци както от ЕС, така и от трети държави като Турция например.

Въпреки че като цяло заетите с посочените зеленчуци площи се увеличават, вносът също расте и това трайна тенденция. Положителна новина е, че расте износът на преработени плодове и зеленчуци, където имаме положително търговско салдо. При консервите от домати, краставици и пипер салдото ни е отрицателно, тоест вносът е по-голям от износа. 

Площи

доматАнализът на официалните данни, изнесени от МЗХГ сочи, че през 2017 г. 2,2% от обработваемата земя в страната са използвани за производство на зеленчуци. За сравнение през 2016 г. този процент беше 1,7%. Положителното изменение се дължи предимно на увеличението в размера на откритите площи в стопанствата – от 59,3 хил. ха на 73,8 хил. ха (+24,5% на годишна база). 

Прочети още: Нахутът и картофите заемат почти 50% от площите със зеленчуци в страната

Площите, предназначени за оранжерийно производство, възлизат на 966 ха, като се отчита слабо намаление (с 3,6%) спрямо регистрираните 1 002 ха през 2016 г.

Доматите, пиперът, краставици и корнишони заемат 43% от реколтираните площи на плодовите зеленчуци. Общата им площ през изминалата година достигна най-високото си равнище за последните пет години – 8,4 хил.ха. Посоченият размер е почти на нивото от 2010 г. и малко над равнището от 2013 г., но е с над 74% по-малък от средният размер на площите за периода 2002- 2003 г.

Увеличение се наблюдава при площта на доматите – с 763 ха повече спрямо 2016 г., както и при краставиците и корнишоните – с 209 ха, докато при пипера се наблюдава намаление с 305 ха.

Очакванията са през настоящата година общите площи да се задържат около 8,35 хил. ха. Площта на полските домати се очаква да се запази около 4,36 хил. ха, при пипера е възможно леко увеличение до 3,4 хил. ха(+4,5% на годишна база), а при краставиците се очаква намаление до 0,59 хил. ха (-22,2%). В средносрочна перспектива се прогнозира много слаб темп на увеличение на общата площ – до около 9 хил. ха. 

Продукция

Общото количество на произведената продукция от разглежданите три групи зеленчуци през 2017 г. е 267,7 хил. тона, което е с 4,3% под нивото от 2016 г.

Производството на домати продължава да се разраства, достигайки 158,8 хил. тона, като това е най-високото равнище през последните 10 години. Растежът на потребителското търсене на пресни домати, извън сезона на тяхното производство, добрата доходност за производителите, както и възможностите за разширяване на експорта са основните стимули, провокиращи развитието на производството.

Производството на пипер и краставици през изминалата година спадна под отчетените нива на предходната година. Намалението е по-съществено при пипера – с 24%. Силната ценова конкуренция на вносната продукция от съседни държави – Турция и Македония, наред със спецификата на агротехниката, са сред водещите фактори, задържащи развитието на традиционното производство на пипер.

Намалението при производството на краставици през 2017 г. спрямо 2016 г. е с 18%, като причините могат да се търсят в провалената на места реколта вследствие на природни бедствия, както и в силно конкурентната среда на европейския пазар.

През 2018 г. се очаква производството на домати да се понижи до 144,2 хил. тона, което е малко над нивото от 2016 г. Оценките произтичат от неблагоприятните климатични условия на годината. Производството ще се повиши по-чувствително при краставиците – до 57,8 хил. тона (+6%) и по-слабо при пипера – до 54,86 хил. т. (+1%).

В средносрочен план се прогнозира най-съществен ръст при производството на домати – с 32% на база съпоставка между средното за периода 2019-2023 г. спрямо 2014-2018 г. Основания за прогнозата са благоприятната ценова конюнктура и очакванията за повече оранжерийно производство.

Очакваното увеличение при производството на краставици е с 17%, а при пипера – с 4%.

Средни добиви

Ниското равнище на средните добиви, едновременно със съществената вариация по години, са двата основни проблема по отношение конкурентоспособността на производството на зеленчуци в България. Полученият среден добив от полски домати през 2017 г. е 23,4 т/ха, което е с 11% под средното равнище за предходните три години – 26 т/ха. Оценките са за нов спад през 2018 г. – до около 20,6 т/ха, което се обуславя от неблагоприятните условия на годината. 

По-ниски средни добиви са отчетени и при отглеждания на открито пипер – 16 т/ха през 2017 г. спрямо 19 т/ха през 2016. Това равнище се доближава до постигнатото през 2014 г. и 2015 г., което е показателно, че една част от проблемите с конкурентоспособността на родното производство са в неговата ефективност.

Повишение на средните добиви през изминалата година се наблюдава единствено при краставиците, които достигнаха 20,3 т/ха (+17% на годишна база). При тази група зеленчуци, произвеждани на открито, годишната вариация в стойностите на показателя е най-значителна, като между 2010 и 2017 г. те се движат в границите между 13,4 т/ха до 24,2 т/ха.

Сериозните и все още неразрешени проблеми в сектора, свързани със силна фрагментираност на производството, ресурсната ограниченост за навлизане на нови технологии и неработещата система за предаване на знание и опит по оста „наука-практика” не вещаят постигане на по-съществено развитие на продуктивността в средносрочен аспект. Очакванията са средните добиви да са между 25-26 т/ха при доматите, около 20 т/ха при краставиците и около 16-17 т/ха при пипера.

Преработка

Реализираните постъпления от износ възлизат на 134,8 млн. евро, което е с 6,9% над нивото от 2016 г. и с 85,5% повече от реализираната стойност през 2007 г. За втора поредна година имаме положителен търговски баланс от търговията с преработени плодове и зеленчуци. Стойностният размер на нетния износ е 7,9 млн. евро и превишава постигнатия размер в предходната година – 5,3 хил. евро. Това е положителен белег в контекста на развитието на преработвателната промишленост и показва потенциала за нарастване на добавената стойност в подсектора. Все пак трябва да се отбележи, че както при външната търговия с консервирани домати, така и при търговията с консерви от краставици и корнишони салдото е отрицателна величина. Наблюдаваната тенденция през последните три години показва устойчиво нарастване на преработката на домати, като количеството, преработено през 2017 г. достигна 43,9 хил. тона, което е с около 26% над нивото от 2015 г. Очакванията са това да продължи и през следващите няколко години. Според предвижданията количеството на преработените домати средно за периода 2019-2023 г. ще е около 52 хил. тона, което е с 25% над равнището от 2014-2018 г. Основанията за предвиждане на посочения ръст са очакванията за повишаване на търсенето на консерви, и най-вече на консервирани домати, доматени пюрета и концентрати, което се движи от растящото търсене на готови храни, потребностите на заведенията за обществено хранене и обектите за настаняване на туристи. Подобна е тенденцията в рамките на ЕС, където средното равнище на консумацията на преработени домати през периода 2014-2016 г. е 20,5 кг на глава от населението, като се очаква плавно нарастване до 21 кг през 2030 г.

Предвижда се количеството на преработения пипер да нарасне слабо като достигне 21,4 хил. тона средно за следващите 5 години. По-съществено ще е увеличението при преработката на краставици и корнишони, която се задържаше на изключително ниско равнище в предходните години – 1,69 хил. тона за периода 2014-2018 г. Количеството на преработените краставици се очаква да достигне 3,18 хил. тона осреднено за 2019- 2023 г. Основанията за извеждането на такива изводи се обосновават от тенденцията на намалението на дела на домашно приготвените консерви в общото потребявано количество.

Износ и внос на зеленчуци

При задържането на ниски нива на производството на зеленчуци в страната и липсата на индикация за съществено развитие в средносрочен план, България ще продължи да бъде нетен вносител и при трите разглеждани групи зеленчуци. Трайната тенденция на увеличение на вноса на пресни домати продължи и през 2017 г. като количеството на импорта достигна 75,7 хил. тона, което е със 7% над нивото от предходната година и със 141% над равнището от 2011 г. Увеличението на вноса е провокирано от недостига на оранжерийна продукция на пазара през зимните месеци. Повишават се и потребностите на преработвателната промишленост. С оглед на двете посочени тенденции очакванията са сравнително високото равнище на вноса да се задържи в средносрочна перспектива. Поради прогнозираното разширяване на вътрешното производство на домати, най-вече от гледна точка на оранжерийното, е вероятно темпът на растеж при вноса да се забави. Средното количество на вносната продукция за периода 2019-2023 г. – 62,6 хил. тона, ще е малко под средното за предходните пет години – 63,3 хил. тона.

През периода 2014-2017 г. вносът на пипер в страната ни се повиши, като ежегодно внасяните количества варират между 23,3 до 28,5 хил. тона. Натискът на евтина продукция от Турция е един от факторите, задържащи растежа на производството в страната.

Загубата на пазарни позиции е най-отчетлива при краставиците и корнишоните, където от 2013 г. насам вносът ежегодно се увеличава. През 2017 г. в страната са внесени рекордни 20,4 хил. тона. Увеличението е с 59,3% спрямо 2013 г. и с 67% спрямо 2007 г. През същата година са изнесени едва 5,9 хил. тона краставици, което се доближава до нивата от годините преди присъединяване на страната ни към ЕС. Явно е, че българската продукция изпитва проблеми в преодоляването на ценовата конкуренция на вноса.

Начините за справяне с предизвикателствата опират до стабилизиране на производството и по-конкретно до оптимизиране на производствените разходи в оранжериите. Предвид очакванията за, макар и слабо, разширяване на производството на краставици и корнишони в средносрочен план, не се предвижда същественото увеличение на вноса. Осредненото количество на импорта за периода 2019-2023 г. ще е около 18,5 хил. тона, което е малко под нивото от 2014-2018 г. – 18,8 хил. тона.

Тази прогноза може да търпи корекция при евентуален спад в количеството на добитата в страната продукция. Възможностите за разширяване на експорта не са много големи, предвид състоянието на производството в страната и възходящата тенденция на предлагането от страна на държави като Полша, Турция, Русия и Украйна.

Leave a Comment