Санкции до 5000 лв. за развъдни организации са заложени в Закона за животновъдство

BASF
Изпълнителната агенция по репродукция и селекция в животновъдството може да издава наказателни актове
Развъдните организации трябва да представят списък на ченовете си, заедно с подписите им
Организациите продължават работата си до изтичане на срока на предишното им разрешително

крава ХолщанйМинистерският съвет внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдство. Това е 17-та промяна на закона, който е въведен през 2000 г. Измененията касаят главно дейността на развъдните организации. Законопроектът предвижда за пръв път и санкции за развъдните организации, които при повторно нарушение достигат до 5000 лева.

Законопроектът предвижда създаване на нова структура – Национален съвет по генетични ресурси. Всъвета ще членуват председатели на развъдни организации, служители на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, на дирекция от МЗХГ и на представители на науката, на Селскостопанска академия, на висши училища от съответната област.

Развъдната програма ще се разработва не само от специалисти зооинженери, както бе според досегашния закон, но и от колектив, включващ научни работници, които извършват съответната научна дейност. В разработването могат да участват и представители на развъдната организация, когато това е предвидено по правилник. В класификацията на породите влизат и автохтонните.

Отпада воденето на развъдна книга и издаването на сертификат за произход. За да осъществяват развъдна дейност, зооинженерите трябва да имат договор със съответната организация.

За да получат разрешение за извършване на развъдна дейност, организации освен изискваните досега документи и описания, трябва да представят и списък на членовете, извършващи развъдна дейност, заедно с подписите им. Необходимо е още зооинженерите, с които развъдните организации са подписали договори, да подадат декларации и да представят документи, доказващи професионалната им квалификация.

В развъдните организации трябва да има процедурен правилник, с който се определят правата и задълженията на членовете, уреждането на споровете и спазването на принципа на недискриминация.

Когато развъдна организация кандидатства пред земеделския министър за получаване на разрешение за дейността си, министърът създава комисия, която трябва да се произнесе не в срок от 4 месеца, както бе досега, а за 5 месеца.

Ако министърът издаде разрешение, развъдната организация трябва да представи програма, по която ще работи и да очаква министърът да я разреши. Ако комисията откаже да приеме програмата, решението може да се обжалва по съдебен път.

Разрешението за развъдните организации се издава за срок от 10 години, както е и досегашния вариант на закона. Регистрираните до момента развъдни организации ще продължат работа съгласно сега действащия закон, докато изтече срокът на разрешителното им. След това съответната развъдна организация може да кандидатства за ново разрешение по правилата на променения закон.

Увеличават се правата на Изпълнителната агенция по репродукция и селекция в животновъдството             /ИАСРЖ/. С промените в закона агенцията ще може да издава предписания за отстраняване на пропуски и нарушения, ще издава актове за установяване на административни нарушения и ще прави предложения за отнемане на разрешителното на съответната развъдна организация.

Създава се нов текст, който гласи, че ако някой предлага на пазара чистопородни разплодни животни, еднокопитни, хибриди, сперма, яйцеклетки и ембриони без зоотехнически сертификат, се санкционира с 1000 до 1500 лв. или с имуществена санкция от 1500 до 2000 лв.

Ако развъдните организации не подадат в срок информация на ИАРСЖ за поддържане на информационната система, те ще бъдат глобени с 1000 до 1500 лева, а при повторно нарушение санкцията ще е в двоен размер.

Развъдна организация, която не контролира селекционните признаци, заложени в програмата, ще бъде наказана с имуществена санкция от 1500 до 2500 лв., а при повторно нарушение – двойно.

 

Leave a Comment


едно + 3 =