КЗК разреши Банка ДСК да придобие Сосиете Женерал Експресбанк

След сделката новата банкова група ще е съизмерима по активи с УниКредит Булбанк

банкаКомисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разреши Банка ДСК ЕАД да придобие Сосиете Женерал Експресбанк АД /СЖЕ/, заедно с дъщерните й дружества Сосиете Женерал Факторинг ЕООД, Сожелиз-България ЕООД и „Регионален фонд за градско развитие“ АД, както и да има пряк контрол върху Застрахователно акционерно дружество „Сожелайф България“ АД. Решението е взето на 13 декември и е публикувано днес на електронната страница на КЗК.

Производството бе в резултат на постъпила на 17 септември жалба от Асоциация за защита на потребителите срещу банковата концентрация, откъдето са изразили притеснение, че сделката може да доведе до монопол в България, с което да бъдат засегнати интересите на потребителите. В хода на проучването от КЗК са поискали становища и информация от БНБ, Комисията за финансов надзор, Асоциация на банките в България, Сдружение „Българска национална асоциация активни потребители“, Българска Фондова Борса-София АД, от някои банки и застрахователи, а също и от клиенти.

В решението се посочва, че вписаният капитал на Банка ДСК ЕАД е в размер на 153,984,000 лв., и той се притежава изцяло от ОТП Банк Нирт., Унгария.

 

Капиталът на СЖЕ е в размер на 33 673 729 лв.

На 01.08.2018 г. между Сосиете Женерал С.А. (Продавач) от една страна и „Банка ДСК“ ЕАД (Купувач) от друга страна е сключен Договор за покупко-продажба на акции.

Становището на Асоциацията на банките в България е, че сделката на Банка ДСК ЕАД, която е втората по големина банка по активи сред кредитните институции у нас, ще я превърне в институция, съизмерима по активи с УниКредит Булбанк АД.

УниКредит Булбанк АД счита, че планираната сделка ще окаже влияние върху банковия пазар като увеличи концентрацията в сектора и засили конкурентната среда. Дружеството очаква Банка ДСК да остане пазарен лидер в сегмента кредитиране при банкирането на дребно, като увеличи своя пазарен дял до около 30% и значително да подобри позициите си на корпоративния пазар, където ще заеме второ място с около 15% пазарен дял.

По последни данни на БНБ към края на юни 2018 г., банковата система в страната обхваща 26 участника, от които 8 местни банки, 10 дъщерни банки от ЕС, 3 банки с капитал, собственост на лица извън ЕС и 1 клон на банка извън ЕС.

По данни от БНБ към 31.12.2017г. Банка ДСК има 12,42% дял от сумата на активите в банковата система, като заема второ място след Уникредит Булбанк, с дял от 19.52 %, следвана от ПИБ с дял от 8,8%, Юробанк България с дял от 7,59%, ОББ с дял от 7,51%, Райфайзенбанк България с дял от 7,15%. Сосиете Женерал има 6,57% дял от сумата на активите и заема седмо място. След осъществяване на сделката, обединената група ще формира дял от 18,99% от сумата на активите, при което ще запази второто си място след това на Уникредит Булбанк

По привлечени депозити от граждани и домакинства Банка ДСК е на първа позиция /преди придобиването/, с пазарен дял от 16,90%. По предоставени жилищни ипотечни кредити Банка ДСК също е на първа позиция с пазарен дял от 20,52%.

Преди концентрацията, „Банка ДСК“ е ясно изразен пазарен лидер при потребителските кредити с дял от 28,22%. След концентрацията обединената група ще формира общ пазарен дял от 38,58%.

По предоставени депозити на корпоративни клиенти лидерската позиция е на УниКредит Булбанк с дял от 25,68%. Същата банка е на първо място и по предоставяне на корпоративни кредити и в тази дейност държи 20,10% пазарен дял.

Като счита, че конкуренцията в банковия сектор е доста висока, КЗК счита, че няма опасност концентрацията след сделката да изкриви пазара.

Leave a Comment