МЗХГ отпуска допълнителни пари за проекти от първия прием по мярка 4.1

BASF
трактор в градинаШанс за финансиране ще имат оценените с 35 до 33 точки проекти

С проект на заповед земеделският министър отпуска допълнителен бюджет по първия прием на проекти по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанство“ от 2015 г. Проектът е публикуван за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ. Целта е да получат финансиране повече договори, подписани под условие, за проекти, който са били оценени с 35 до 33 точки. Договорите под условие са сключени след издадена министерска заповед през октомври 2016 г. Причината за допълнителните средства към първия прием по подмярка 4.1 е, че през 2019 г. не е предвидено отварянето на подмярката за трети път, тъй като оттук нататък времето за изпълнение на проектите ще е недостатъчно. 

В мотивите към решението за прехвърляне на допълнителни средства, се посочва, че през октомври 2018 г. от Държавен фонд „Земеделие“ са информирали земеделското министерство, че заради осигурените допълнително пари през 2016 г. са подпомогнати проекти, които са били оценени с 38 до 36 точки. С условни договори остават проекти, получили от 35 до 33 точки по критериите за подбор. За да отпаднат условните клаузи е необходим бюджет в размер на около 21 179 546 евро. В същото писмо Държавен фонд „Земеделие“ докладва и за наличие на свободен финансов ресурс по втория прием по подмярката.

По данни, предоставени от фонда, остатъчният свободен финансов ресурс възлиза на 6 856 477.87 евро. Освободеният финансов ресурс е недостатъчен за отпадане на условните клаузи по сключени договори, по заявления за подпомагане, получили 35 точки съгласно критериите за оценка, по които одобрената финансова помощ възлиза на 8 057 443.96 евро. В бюджета на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са налични 48 562 405.63 евро, включващи освободените средства и финансов ресурс.

 В рамките на периода на прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“, определен със Заповед №РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните в Държавен фонд „Земеделие“ са постъпили общо 3 362 заявена субсидия в размер на 630 192 460 евро. Определеният бюджет за този период на прием е в размер на левовата равностойност на 150 млн. евро. Впоследствие той бе увеличен два пъти. 

С новата заповед министерството предприема целесъобразни действия с цел максимално усвояване на средствата от ПРСР за периода 2014-2020 при оптимално използване на административния капацитет.

Предложенията относно проекта на заповед могат да бъдат представяни на електронна поща: rdd@mzh.government.bg в срок до един месец (до 29 януари 2019 г.).

Leave a Comment


седем − 5 =