Обвързано подпомагане за животни 2019-2020 г.: Иска се пазарна реализация и за автохтонни породи

BASF
С 10% по-висока ще е субсидията за първите 30 крави и за първите 100 овце или кози

крави - ферма на ВангелПоредна промяна ще претърпи Наредба 3 от 2015 г. за схемите за обвързано подпомагане при животни, плодове и зеленчуци, в това число оранжерийни. Проектът е публикуван на сайта на МЗХГ.

Какво се променя за животновъдите?

В чл. 19а е посочено, че за млечните крави от породи, застрашени от изчезване, и от комбинираните породи, ще се изисква стопаните да докажат пазарна реализация от минимум 1500 кг на животно. Досега такова изискване липсваше.

В чл. 20, който касае месодайните крави или юници, оттук нататък условието за обвързано подпомагане ще е не просто да имат определен брой регистрирани новородени телета, а да се докаже и пазарната им реализация. Те трябва да са най-малко 0,2 животни, вместо досегашните 0,4.

За месодайните крави под селекционен контрол също ще се изискват документи за реализиране на пазара животни от същия вид. Тук досегашното изискване за „регистрирани новородени 0,5 телета“ се заменя с „0,25 животни“.

овцефермаЗа овца-майка и/или коза-майка от млечните породи под селекционен контрол се допускат два варианта като условия за обвързана подкрета. Първият е досегашният – стопаните да са реализирали на пазара количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 70 кг. Вторият: да са реализирали 35 кг мляко и/или млечни продукти плюс 0,2 животни за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

За овца-майка и/или коза-майка от породи, ползвани за месо, трябва да се докаже пазарната реализация на животни от един от двата вида, съответстващи най-малко на 0,5 животни. Досега се изискваше да бъде регистриран един приплод за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

За овца-майка и/или коза-майка от автохтонни породи, съгласно приложение № 7 /което е без промяна/ също се изискват документи за пазарна реализация. А именно: 35 кг мляко и/или млечни продукти, или 0,2 животни от един от двата вида за периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Наредбата е допълнена с нова ал. 3 в чл. 27, с която животновъдите е добре да се съобразят. Тя гласи: „Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ – РА до 31 октомври в годината на кандидатстване актуална извадка от следните списъци и регистри за доказване на директните продажби:

  1. списък на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход с държави членки – Секция IX Млечни продукти;
  2. списък на производители на първични продукти, регистрирани в съответствие с чл. 1, т. 1 от Наредба № 26 от 2010 г.;
  3. Група 19 – обекти за търговия на дребно, осъществяващи дейност в съответствие с чл. 1, т. 2 от Наредба № 26 от 2010 г.“

Създава се и нов чл. 27б, според който пазарната реализация се доказва с:

  1. фактури, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;
  2. документи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
  3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата.

Документите не се изискват при затворен цикъл на производство. Те могат да бъдат предоставени от ДФЗ – РА за проверка от Националната агенция по приходите, се посочва в проектонаредбата.

Друга важна разлика между досегашните и новите условия за обвързано подпомагане е промяната в ставката в зависимост от броя на млечните и месодайните крави, и млечните и месодайните овце и кози. Досега имахме две ставки при кравите – за „до 250 броя“ и „над 250″ при съотношение в субсидията 1,25 към 1. От тази година ставките отново са две, но „до 30 крави“ и „над 30 крави“, като съотношението в помощта е 1,1 към 1.

При овцете и козите за мляко и месо досегашната ставка за „до 300 животни“ пада на „до 100″, а съотношението на субсидията от 1,25 към 1, става 1,1 към 1. Тоест, за първите 100 овце/кози ставката ще е с 10% по-висока.

Leave a Comment