Ново: При застъпени площи фермерите няма да получават уведомителни писма

BASF

земяЗемеделците вече няма да получават лични уведомителни писма, ако Разплащателната агенция установи, че има застъпвания на площи. Начинът по който ще се процедира, става друг в предложените промени за изменение и допълнение на Наредба 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания.

В проекта е записано, че Разплащателната агенция публикува данните за констатираните застъпвания в Системата за електронни услуги и уведомление за публикацията на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“. Така, променяйки Наредба 3/2015 г., земеделското министерство въвежда промени и в Наредба 5/2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Това става с изменения на член 17 от Наредба 5, който в новия си вариант гласи:

Чл.17. (1) Когато при извършване на кръстосани проверки Разплащателната агенция установи застъпване (пресичане на границите) на два или повече блока на земеделски стопанства, публикува данните за констатираните застъпвания в Системата за електронни услуги и уведомление за публикацията на електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Разплащателната агенция използва данните, предоставени от МЗХГ по реда на чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП, при изясняване на правото на ползване на площите, заявени от повече от един земеделски стопанин.

(3) Когато за една и съща площ, за която е установено застъпване, са предоставени данни за регистрирани правни основания за ползване на земеделски земи, доказващи правото на ползване от двама или повече от кандидатите, или когато за никой от кандидатите не са налични такива данни, Разплащателната агенция им налага санкции съгласно чл. 19, 19а и 28 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181 от 20.06.2014 г.).

(4) Когато само за един от кандидатите са налични регистрирани данни по чл. 41, ал. 5 от ЗПЗП, доказващи правното основание за ползване на застъпените площи, Разплащателната агенция одобрява изплащането на финансовото подпомагане на него за площите, за които е доказал правно основание за ползване. За останалите застъпени площи Разплащателната агенция отказва изплащане на финансово подпомагане на всички кандидати и им налага санкции съгласно чл. 19, 19а и 28 от Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014.“

Leave a Comment