Промени в Правилника за лова дават на държавните предприятия право да сключват договори с фирми

BASF
В Народното събрание пък е внесен проект за изменение и допълнение на Закона за лова

букова гора в Стара планинаПочти едновременно в електронните страници на земеделското министерство и на парламента са публикувани за обсъждане два документа, свързани с лова. МЗХГ иска да промени Правилника за прилагане на Закона за лова и опазването на дивеча (ЗЛОД). Народното събрание пък предлага леко изменение на закона, което е свързано по-скоро с узаконяване на възможността земеделският министър да променя със своя заповед сроковете за ловуване на някои видове дивеч.

Предложените редакции на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча касаят сключването на договори за съвместна дейност на територията на държавните ловни стопанства. В мотивите към проекта е посочено, че държавните предприятия сключват с юридически лица договори за съвместно извършване на дейностите по Закона за горите. Според правилника пък посочените договори се сключват от държавните ловни стопанства, а офертите за участие в конкурсната процедура се подават в Изпълнителна агенция по горите.

Заради конфликта в текстовете на закона и на правилника, земеделският министър предлага договорите с юридически лица за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча да се сключват от държавните предприятия и офертите за участие в конкурса да се подават пак в съответното държавно предприятие.

В ЗЛОД е предвидено, че постъпилите оферти за участие в конкурса се разглеждат от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него длъжностно лице. В Правилника пък пише, че офертите се разглеждат от Изпълнителната агенция по горите от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор. За да се уеднаквят текстовете, промените в Правилника налагат офертите да се разглеждат в съответното държавно предприятие от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.

В проекта отпада изискването при издаване на билети за лов на чужденци, дългосрочно пребиваващи в България, да се представи писмена молба. С оглед влизане в сила и прилагане на Общия регламент за защита на личните данни, е достатъчно да се представи документ за самоличност единствено за сверяване на данните.

Leave a Comment