МЗХГ отказа да поднови разрешителното на биосертифицираща организация

BASF
До 13 февруари производителите, които имат договор с Австрия био гаранти, трябва да изберат ново дружество

био ягодиМинистерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) предупреди в съобщение, че  организацията Австрия био гаранти клон България“ КЧТ няма да получи разрешение за контрол на биологичното производство. Причината е в установени от междуведомствената консултативна комисия по биологично производство значителен брой непълноти и несъотвествия в дейността на дружеството. 

На 22 януари тази година от министерството са изпратили уведомление до контролиращото лице Австрия био гаранти клон България в законоустановения 7-дневен срок, съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС). До 7 февруари от дружеството не е предоставен отговор на изпратеното писмо за отстраняване на непълнотите или несъответствията. Съгласно  нормативната уредба,  в този случай министърът на земеделието, храните и горите постановява отказ за издаване на ново разрешение за дейност. От месец август 2018 г. контролиращото лице извършва дейност на база временно разрешение BG-BIO-16 от 13.08.2018 г. 

„В тази връзка и с оглед на изтичащия срок на издаденото временно разрешение всички настоящи оператори на дружеството имат право да изберат самостоятелно друго контролиращо лице, с което трябва да сключат нов индивидуален договор за контрол и сертификация, който следва  да осигури непрекъсване в системата на контрол. Новият договор трябва да е в сила най-късно от 13.02.2019 г.“, посочват от МЗХГ. 

Актуален списък на контролиращите лица с издадени разрешения по ЗПООПЗПЕС и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – Информационен регистър на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. Там фигурират 17 организации, в това число и Австрия био гаранти клон България, която кой знай защо не е изключена от списъка.

След сключване на договора с новото контролиращо лице трябва своевременно да бъде информирано Министерството на земеделието, храните и горите, като се попълни и изпрати следния формуляр – Формуляр за обявяване на биологична дейност

При смяна или избор на ново контролиращо лице, предишното не се освобождава от отговорност и задължения. Съгласно чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) 889/2008 г. старото контролиращо лице трябва задължително  да предаде на следващото значимите елементи от контролната документация относно оператора, както и докладите, посочени в чл. 63, параграф 2, ал. 2 от същия регламент. Новото контролиращо лице гарантира, че операторът е отстранил или отстранява евентуалните несъответствия, отбелязани в доклада на предишния надзорен или контролен орган.

1 Comment

  1. Иван Иванов казва:

    Сага пак ще изгорят доста БИО земеделци. Няма да могат да сключат договори и после няма да получат и парите си, ако не трябва да връщат и получените! Ей, съсипаха я тая държава…

Leave a Reply