Обнародван е новият Закон за животновъдство, който затяга правилата за развъдни организации

BASF
Родопско кафяво говедо

Родопско кафяво говедо

За да получат разрешението на земеделския министър за функционирането си, развъдните организации трябва да имат одобрена развъдна програма и издадено разрешение за извършване на развъдна дейност.  Куп условия са поставени пред развъдните организации, те касаят както дейността им и резултатите от нея, така и легитимността им. Относно последното, едно от изискванията пред организациите е, когато подават заявление до министъра за признаване, да бъде приложен наред с всички документи и  списък с имената на членуващите в организацията, подписан от всички членове.

Това са част от измененията и допълненията на Закона за животновъдство, който е обнародван в Държавен вестник, брой 13 от 12 февруари 2019 г.

В чл. 30б е описано в кои случаи министърът на земеделието може да откаже да одобри развъдната програма и да издаде разрешение за развъдна дейност. А именно: когато развъдната програма застрашава запазването и/или развитието на породата или има обстоятелства, които застрашават запазването и развитието на породата; когато при проверката на място се установи несъответствие между представените документи и фактическите обстоятелства; когато се вземе предвид броят на вече одобрените развъдни програми за съответния период и размерът на популациите за разплод, които вече са обхванати от други одобрени развъдни програми; когато е достигнат генетичният принос от развъдни програми за същата порода в други държави членки или в трети страни. 

Ако има отказ за одобрение на развъдна организация, той подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд.

Организация, която е заличена от списъка, или на която е отказано одобряването на развъдната програма, може да кандидатства отново една година след заличаването, съответно след влизането в сила на заповедта за отказ.

Разрешението на дейността на организациите се издава за срок от 10 г. 

Законът увеличава правомощията на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството. Агенцията извършва проверки на дейността на развъдните организации, получили разрешение; дава предписания и определя срок за отстраняване на допуснатите пропуски и нарушения; издава актове за установяване на административни нарушения;
прави предложение за отнемане на разрешението за извършване на развъдна дейност.
 
В Преходните и заключителни разпоредби е записано, че разрешенията за извършване на развъдна дейност, издадени на развъдни организации до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичането на срока, за който са издадени.
Законът влиза в сила от днес, 12 февруари 2019 г.
 

Leave a Comment