Средната заплата в земеделието се увеличила за година с 35 лв. до 907 лв.

BASF

овцевъд работник

Заетите в селско, горско и рибно стопанство през декември са малко над 68 хиляди души

Средната заплата в икономическата дейност селско, горско и рибно стопанство през четвъртото тримесечие на 2018 г. е 907 лв., съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). През същото тримесечие на 2017 г. тя е била 873 лева, или с 35 лева по-ниска. През третото тримесечие (юли-септември), когато земеделската работа е най-активна, средната заплата е била 929 лв., но със затихването на селскостопанската работа през есента и зимата, тя е намаляла.

През октомври средната заплата в селско, горско и рибно стопанство е била 893 лв., през ноември 897, а през декември 933 лева.

Общо за страната средната работна заплата през четвъртото тримесечие е 1 171 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 4.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 13.7%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.5%, и „Добивна промишленост“ и „Други дейности“- по 5.7%.

През октомври 2018 г. заетите в селското, горското и рибното стопанство са били общо 73 374 души, през ноември броят им е намалял до 71 365, а през декември те са били 68 097.

По предварителни данни на НСИ общо наетите в икономиката лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 26.3 хил., или с 1.1%, спрямо края на септември 2018 г., като достигат 2.29 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.9%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 8.7%, и в „Други дейности“ – с 2.4%.

Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и „Образование“ – по 0.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 22.0 и 17.2%.

В края на декември 2018 г. в сравнение с края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 14.6 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 6.8 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.4 хил., и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 3.1 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – с 2.3 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности „Строителство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – съответно с 5.7 и 5.2%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Добивна промишленост“ – с 3.0%.

 

Leave a Comment