Някои мерки за малките стопанства вероятно ще останат неотворени до 2020 г.

BASF

IMG_6130Някои от мерките за подпомагане на малките стопанства вероятно няма въобще да бъдат отворени през този програмен период. Това са подмярка 4.2.2. – „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопанска продукция по Тематичната програма за развитие на малките земеделски стопанства“, подмярка 4.4.2. „Непроизводствени инвестиции в малки земеделски стопанства“ и подмярка 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства“. Това стана ясно на семинара за малките и младите земеделци, организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), който се проведе в рамките на деловата програма към изложбата Агра 2019 в Пловдив. 

В индикативния график за 2019 г. по ПРСР е заложено отваряне на подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства“. Тази подмярка бе отворена за прием през 2016 г., очаква се и тази година да се приемат проекти по нея. Наредбата 10 от юни 2016 г., която определяше условията за кандидатстване и финансиране, трябва да се промени преди обявяване на насоки и указания за приема. Помощта, определена за класираните земеделци, е в размер на 15 000 евро, които се изплащат на два пъти. Основните условия за кандидатстване са стопанството да е със стандартен производствен обем (СПО) от 2000 до 7999 евро и фермерите да могат да докажат, че поне 33% от приходите им през предишната година са били от земеделската им дейност. В Наредбата, разбира се, ще бъде променен и начинът на кандидатстване, който трябва да е чрез електронната система ИСУН.

Около 

Не се очаква нов прием до края на този период по мярката за младите фермери 6.1, която досега беше отворена два пъти и е с изчерпан бюджет, обясни заместник главен директор на НССЗ Петя Куманова.

Директорът на националната служба Младен Младенов посочи, че средногодишно около 30 000 от земеделците ползват услугите на НССЗ. Те представляват към една трета от всички български фермери. Както е известно, службата консултира малките и младите фермери при разработване на проекти за кандидатстване по мерките от ПРСР, които са адресирани към тях. Освен това тя предлага и други безплатни консултанстски услуги на малките и младите, които са разпределени общо в 6 пакета. В това число и извършване на безплатни почвени анализи в лаборатория на НССЗ.   

Участници в семинара бяха още председателят на Асоциацията на младите фермери Петър Петров и Ивана Мурджева от УС на Националното сдружение на малките семейни ферми и преработватели.

 

Leave a Comment