До 33 точки паднаха одобрените проекти по мярка 4.1, подадени през 2015 г.

BASF
Осигурени са 41 млн. лв., от които 13 млн. лв. са остатъчни от втория прием по подмярката  

фонд ЗемеделиеОсигурен е бюджет за проектите от първия прием на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, получили 33, 34 и 35 точки ранкинг по критериите за подбор (съгласно Наредба №9 от 21.03.2015 г.). ДФ „Земеделие” подготви 133 анекса за отпадане на клаузите по договорите под условие, сключени с бенефициентите, подали заявления за подпомагане в периода на прием от 14.04.2015 г. до 08.06.2015 г. Общата сума на одобрената субсидия на проектите, получили 33, 34 и 35 точки, е в размер на близо 41 млн. лв. (40 740 642,69 лв. или 20 830 679,36 евро).

В последните дни на 2018 г. бе публикуван проект на заповед на земеделския министър, с който се обявява, че се отпуска допълнителен бюджет по първия прием на мярка 4.1. В мотивите към заповедта се посочваше, че фонд „Земеделие“ е съобщил за остатъчни средства (6 856 477.87 евро) от бюджета, определен за втория прием по същата подмярка. 

Бюджетът за първия прием по мярка 4.1 първоначално бе 150 млн. евро, но в последствие бе увеличен няколко пъти. Бюджетът по втория прием, който стартира в края на 2016 г., бе 237 млн. евро. При него обаче бе поставен по-нисък таван на максималната стойност на един проект – до 1 млн. евро, при 1,5 млн. евро при първия прием и максимум 50% финансова помощ.

От фонда припомнят, че ДФ „Земеделие” сключи договори под условие с бенефициенти, чиито заявления за подпомагане са оценени с 33 до 37 точки. В договорите е записано, че проекти ще получат финансиране при наличие на неусвоен бюджет по подмярката. Съгласно спецификата на договаряне в съответния програмен период, за да отпадне условната клауза по договорите, трябва да е наличен финансов ресурс за всички проекти, получили равен брой точки.

Leave a Comment