Кандидатите за мини мандри да не търсят сватове и роднини до 4-то коляно

BASF

свързани лицаДържавната помощ за изграждане на мини мандри няма да бъде получена от кандидат, който закупува материални активи или ползва услугите на лице, с което е свързан. Това е записано в указанията за прилагане на държавната помощ, публикувани на сайта на ДФ „Земеделие“. Затова животновъдите, които смятат да подадат заявление, трябва да избягват братовчеди до четвърто коляно и далечни роднини на половинката си, за да не изгорят. Друг е въпросът как от фонд „Земеделие“ ще проучват генеалогичната линия на кандидата. Или ще поставят изискване всеки да прилага родословното си дърво към документите за кандидатстване?

Как се дефинират „свързаните лица“? Отговорът е в допълнителните разпоредби на Търговския закон – #1, ал. 1 и 2.

Според текстовете (ал. 1) свързани лица са съпрузите, роднините по права линия – без ограничения, по съребрена – до 4-та степен включително и роднините по сватовство – до 3-та степен включително. Свързани лица още са: работодател и работник; лицата, едно от които участва в управлението на дружеството на другото; съдружниците; дружество и лице, което притежава повече от 5% от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; лицата, едно от които е търговски представител на другото; лицата, едно от които е направило дарение в полза на другото;

(Ал. 2) Свързани лица са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните.“   

Leave a Comment