Отпадат водомерите за рибовъдни стопанства, ако се пълнят от повърхностни води

BASF
Второ гласуване на Законопроекта за водите днес. Добавя се ново условие: При един извор на минерална вода да има само един концесионер 

рекаВторо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите е предвидено в дневния ред на парламента за 14 март. 

В него остава тексът, според който, ако едно стопапансто за развъждане на риба и аквакултури ползва вода от повърхностни водоизточници, монтирането на уред за измерване на количеството на отнетата водата не е задължително, ако тя се връща обратно. За обем на отнетата вода се смята обемът в издаденото разрешително.

Не е задължителен водомерът и ако с акт на контролиращия орган е установена техническа невъзможност за монтирането, поддръжката и контрола върху него.

Ново предложение в законопроекта гласи, че от едно водовземно съоръжение за минерална вода се предоставя концесия за добив на един концесионер. В Преходните и заключителни разпоредби е добавено, че при заварени положения – един извор-няколко концесионера – законът ще се приложи след изтичане на договорените срокове за концесия.  

Leave a Comment