Обнародван е Законът за преброяване на земеделските стопанства

BASF

агроекологияДнес, 15 март 2019 г. е обнародван Законът за преброяване на земеделските стопанства в 22 брой на Държавен вестник.

Преброяването ще се извърши през следващата 2020 г. Резултатите от него ще осигурят актуални данни за подобряване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията, се посочва в целите на закона. С него ще бъде актуализиран статистическият регистър на земеделските стопанства с необходимата информация като база за изготвяне на официална статистика. След преброяването всяко стопанство ще е с инидтификатор в статистическия регистър на земеделските стопанства. Ще бъде установена структурата на земеделските стопанства в страната, производствените методи, мерките и подмерките за развитие на селските райони и агроекологичните показатели.

Анкетирането на земеделските стопанства ще започне в 8:00 ч. на 1 септември 2020 г. и ще приключи в 20:00 ч. на 18 декември 2020 г.
 
От 1-ви до 18-ти септември анкетирането ще се извършва онлайн чрез предоставяне на индивидуални данни от земеделския стопанин, управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен статистически въпросник за земеделското стопанство.
 
От 19 септември до 18 декември 2020 г. анкетирането ще е от анкетьори чрез интервю със земеделския стопанин, управителя на стопанството или с упълномощени от тях лица и попълване на статистически въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.
 
Ако по обективни причини анкетирането не може да приключи в указания срок, той може бъде удължен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите с не повече от два месеца.

Leave a Comment