Единствено проект на община Царево за уличен ремонт не е класиран по мярка 7.2

BASF
Снимка на Флагман

Снимка на Флагман

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 111  проекта, подадени от селските общини. Инвестиционните предложения са обявени чрез ИСУН. Процедурата, по която е извършена оценката, е за „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. По процедурата се финансират общински проекти за изграждане или рехабилитация на уличната мрежа.

Само един проект не е допуснат до оценка. Той е на община Царево за рехабилитация на части от ул.“Михаил Герджиков“ и на ул.“Преображенска“ в град Царево.

На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ са публикувани мотивите за отказа по процедура с № BG06RDNP001-7.001 – Улици.

В едноседмичен срок след съобщението, кандидатът може да подаде възраженията си пред изпълнителния директор на ДФЗ – РА.

След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

Leave a Comment