През 2019 г. част от земеделците ще плащат такса от 0,75 лв./дка за защита от градушки

BASF
Аграрният министър ще реши кой да е представителят на фермерите в Управителния съвет на новото държавно предприятие, пише в законопроекта
Държавата ще заплаща дейностите на предприятието, които са от общ икономически интерес 
Полигонът край с. Поповица, Пловдивско

Полигонът край с. Поповица, Пловдивско

Още през 2019 г. земеделците ще заплащат такса за допустимите за подпомагане обработваеми земи и трайни насаждения, заявени по Схемата за единно плащане на площ,  които попадат в територията, в която градозащитата се осъществява чрез ракетен способ. Нейният размер е 0,75 лева на декар, вместо залегналата в първия вариант на проекта такса от 0,50 лв. По-високото задължение на стопаните е заради отпадналото участие на застрахователните дружества във финансирането на дейността на бъдещото държавно предприятие, което е наследник на сегашната Изпълнителна агенция за борба с градушките. В законопроекта не е залегнало и първоначалното намерение общините също да участват във финансиране на предприятието, което ще защитава и населените места от градушки. Законопроектът за превенция от неблагоприятни климатични събития е публикуван на страницата на правителството и се очаква съвсем скоро бъде внесен в Народното събрание за одобрение. 

Плащанията – до 30 октомври

За да се случи това, в двуседмичен срок от влизането в сила на този закон Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ще представи на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) данни за границите на територията, в която градозащитата се осъществява чрез ракетен способ, към датата на влизането на закона в сила. В едномесечен срок от влизане в сила на Закона за градушките ДФЗ ще предостави исканата информация. В едномесечен срок от получаване на данните директорът на новото предприятие – наследник на агенцията, ще изпрати уведомления до земеделците за дължимите суми. В рамките на 14 дни фермерите ще могат да реагират, ако има допусната фактическа грешка с молба до ДФЗ. Таксата ще бъде изчислена с точност до цял лев, като ще се закръгля нагоре или надолу, според това дали стотинките са по-близо до по-малката или по-голямата сума. Същото се отнася и до земите – те ще са определени в цяло число декари.

В законопроекта е записано, че ежегодно до 30 октомври земеделците трябва да платят таксата за декар. От плащане са освободени заявените по Схемата за единно плащане на площ, пасища, мери, ливади или друг вид постоянно затревени площи. Фермерите трябва да получат писма от директора на държавното предприятие за дължимите суми до 30 август. В 14-дневен срок могат да реагират при грешка в изчисленията на дължимите суми. Ако грешките не се поправят, земеделците ще могат да обжалват уведомленията пред Административен съд.   

Ако производителите не внесат дължимата такса, тя ще бъде събрана от НАП и преведена към предприятието. 

Дейности и финансиране

Дейностите на предприятието ще са да организира и провеждане на активни въздействия върху градовите процеси, да преразпределя и увеличава изкуствено валежите, да извършва радиолокационното им площно измерване и да осигурява радарна метеорологична информация. Държавното предприятие ще осигурява защитата чрез ракетен, самолетен и други способи.

То ще се финансира със средства от държавния бюджет, от таксите на фермерите, от постъпления от лихви, дарения от местни и чужди юридически лица и от приходи от услуги и дейности. В законопроекта не е посочено дори и условно в какви процентни дялове ще участват във финансирането държавата и земеделците.

Управление на предприятието

Предприятието ще се управлява от земеделския министър, от управителен съвет и от директор. Директорът ще се назначава от министъра. Министърът ще назначава и освобождава също така и членовете на управителния съвет, които са с 3-годишен мандат. Самият управителен съвет ще е с 5-членен състав, сред който представителят на земеделските производители ще е само един и той ще е предложен от браншовите организации. Другите участници в УС са трима представители на земеделското министерство плюс директора. Те ще заседават най-малко веднъж на два месеца.

УС ще приема проекта на годишен финансов план на Предприятието и ще го предлага на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване. Съветът ще взема решения за създаване и за закриване на териториални поделения на Предприятието и за определяне на техния район на дейност и седалище и ще ги предлага на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване. УС ще взема още решения за закупуване, разпореждане, бракуване или ликвидация на дълготрайни материални активи с балансова стойност до 30 000 лв. и предлага на министъра на земеделието, храните и горите да вземе решение за такива с балансова стойност над 30 000 лв.

Държавата ще превежда средства за дейности от общ икономически интерес

Новото предприятие ще изпълнява още услуги от общ икономически интерес, заради които услуги всъщност от държавния бюджет ще се превеждат средства към предприятието. Задължението за извършване на услуга от общ икономически интерес се възлага на Предприятието чрез договор от министъра на земеделието, храните и горите. Средствата от държавния бюджет, които представляват компенсация за извършване на услуги от общ икономически интерес, ще се предоставят на предприятието авансово за текущата година. Размерът на несправедливата финансова тежест (средствата от държавата – б.р.) ще се определя въз основа на нетните разходи, изчислени по методика, приета от Министерския съвет.

Самата методика ще се приеме от правителството в срок от 3 месеца от влизането на закона в сила.

Leave a Comment